Postanowienie TK z dnia 15.11.1994 sygn. Kw 9/94

Sygrantura: Kw 9/94
Wydane przez: Trybunał Konsytytucyjny
Z dnia: 1994-11-15
Skład: Błażej Wierzbowski , Janina Zakrzewska , Janusz Trzciński (przewodniczący), Krzysztof Kolasiński (sprawozdawca), Tomasz Dybowski

38

POSTANOWIENIE
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 15 listopada 1994 r.
(Sygn. Kw. 9/94)


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Przewodniczący sędzia TK: Janusz Trzciński

Sędziowie TK: Tomasz Dybowski

Krzysztof Kolasiński – sprawozdawca

Błażej Wierzbowski
Janina Zakrzewska


po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 1994 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy wszczętej z inicjatywy własnej Trybunału Konstytucyjnego na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie o zgodności przepisu art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 z późn. zm.) w części dotyczącej mianowanych urzędników państwowych płci żeńskiej z art. 67 ust. 2 i art. 78 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426)


postanawia

pozostawić wniosek bez dalszego biegu.


Uzasadnienie

Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie zbadania zgodności art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych z Konstytucją został złożony po upływie pięciu lat od ogłoszenia tego aktu. Ustawa ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 1982 r. Nr 31, poz. 214. Zakwestionowany zaś art. 13 ust. 1 pkt 5 tej ustawy obowiązuje od tego czasu w niezmienionym brzmieniu. W tym stanie rzeczy należało na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 z późn. zm.) w związku z art. 28 uchwały Sejmu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 39, poz. 184) podjąć na posiedzeniu niejawnym postanowienie o pozostawieniu wniosku bez dalszego biegu, przekazując go w trybie art. 6 tej ustawy Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne orzeczenia