Postanowienie SN z dnia 12.04.1994 sygn. I PA 1/94

Sygrantura: I PA 1/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-04-12
Skład: Krzysztof Kolasiński (sprawozdawca)

34.

Postanowienie z dnia 12 kwietnia 1994 r.

I PA 1/94

Uchylenie przez Ministra Sprawiedliwości decyzji sprzeciwiającej się wpisowi na listę adwokatów uzasadnia umorzenie postępowania odwoławczego.

Przewodniczący Sędzia SN: Maria Mańkowska, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, SA: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca),

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 1994 r.

sprawy z odwołania Jerzego K. od decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1993 r. [...], w przedmiocie wpisu na listę adwokatów,

postanawił:

u m o r z y ć postępowanie.

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą z dnia 18 maja 1993 r. Okręgowa Rada Adwokacka w L. wpisała Jerzego K. na listę adwokatów Izby [...] z zaniechaniem wyznaczenia siedziby wykonywania zawodu.

Decyzją z dnia 23 września 1993 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) sprzeciwił się temu wpisowi uznając, że Jerzy K. nie spełnia wymogu określonego w art. 65 pkt 1 tej ustawy.

Na podstawie art. 69 ust. 3 Prawa o adwokaturze Jerzy K. odwołał sie od tej decyzji do Sądu Najwyższego.

Pismem z dnia 23 marca 1994 r. Minister Sprawiedliwości wniósł o umorzenie postępowania, gdyż decyzją z dnia 23 marca 1994 r. na podstawie art. 154 § 1 k.p.a. uchylił on swoją decyzję z dnia 23 września 1993 r. sprzeciwiającą się wpisowi na listę adwokatów Jerzego K. i w związku z tym wydanie wyroku stało się zbędne.

Na rozprawie dnia 12 kwietnia 1994 r. pełnomocnik odwołującego się przychylił się do wniosku o umorzenie postępowania.

Z powyższych względów na podstawie art. 355 i art. 393 § 1 k.p.c. w zw. z art. 211 k.p.a. orzeczono jak w sentencji.

Inne orzeczenia