Postanowienie WSA z dnia 04.10.2017 sygn. I SA/Bk 1213/17

Sygrantura: I SA/Bk 1213/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-10-04
Skład: Jacek Pruszyński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W związku ze skargą złożoną do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2017 r. w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r., Z-ca Przewodniczącego tut. Wydziału wydał w dniu 4 września 2017 r. zarządzenie o wezwaniu W. P. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. W przypadku nie uzupełnienia wymienionego braku w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone w dniu 7 września 2017 r. (k. 9 akt). W wyznaczonym terminie Skarżący nie uiścił jednak wpisu sądowego (k. 10 akt sprawy).

Brak wpisu od skargi powoduje, że postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione, a stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej.

Inne orzeczenia