Postanowienie WSA z dnia 09.05.2014 sygn. III SA/Kr 609/14

Sygrantura: III SA/Kr 609/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-05-09
Skład: Janusz Kasprzycki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Kraków, dnia 9 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia 14 marca 2014 r., znak: [...], w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Z. S. wniósł skargę na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia 14 marca 2014 r., znak: [...], którym organ poinformował, że za bezzasadną uznał skargę Z. S. dotyczącą łamania jego praw do swobodnej korespondencji poprzez niewysłanie w terminie priorytetowej przesyłki pocztowej przez pracowników Aresztu Śledczego w K przy ul. M.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, bowiem jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności

pod względem formalnym. Dlatego też Sąd zobligowany jest do zbadania czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U.

z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako P.p.s.a.).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 3 § 2 P.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sąd obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane

w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego

i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 - 4a.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 P.p.s.a. działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność, rozszerzają, stosownie do art. 3 § 3 P.p.s.a., przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia 14 marca 2014 r., znak: [...], informujące o uznaniu za bezzasadną skargi Z. S. dotyczącą łamania jego praw do swobodnej korespondencji poprzez niewysłanie w terminie priorytetowej przesyłki pocztowej przez pracowników Aresztu Śledczego w K przy ul. M.

W ocenie Sądu rozpoznającego sprawę, powyższe pismo nie jest aktem

lub czynnością organu administracji publicznej, poddanym kognicji sądu administracyjnego.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm., dalej w skrócie K.k.w.), wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu

o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach

o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności odbywa się, co do zasady, według przepisów K.k.w.

W postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczeń, o których mowa w art. 1 § 1 K.k.w. jest właściwy sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, a w przypadku wykonywania kary pozbawienia wolności sądem właściwym jest sąd penitencjarny (art. 7 § 2 K.k.w.).

Zgodnie z treścią art. 6 § 2 K.k.w., skazany może składać wnioski, skargi

i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Może także, jeżeli ustawa K.k.w.

nie stanowi inaczej, na podstawie art. 7 § 1 ustawy, zaskarżyć do sądu decyzje organów postępowania wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy,

w tym decyzje dyrektora zakładu karnego, aresztu śledczego a także dyrektora okręgowego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Wnioski, skargi i prośby są załatwiane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

13 maja 2003 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osadzonych

w zakładach karnych i aresztach śledczych (t. jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 647),

a właściwymi do ich załatwienia są kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a w przypadku, gdy skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Minister Sprawiedliwości.

Mając powyższe na względzie należało stwierdzić, iż żaden przepis prawa regulujący zasady postępowania w przypadku wniesienia przez osadzonego skargi dotyczącej naruszenia prawa przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

nie przewiduje, aby czynności organów postępowania wykonawczego, jak również czynności sądu penitencjarnego dokonywane były poprzez wydawanie aktów

o charakterze administracyjnym, wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 ustawy P.p.s.a. To z kolei oznacza, iż przedmiot zaskarżenia w postępowaniu niniejszym nie podlega kontroli sądów administracyjnych, więc skarga jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie,

na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia