Postanowienie WSA z dnia 14.12.2005 sygn. II SA/Bd 1043/05

Sygrantura: II SA/Bd 1043/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-12-14
Skład: Wiesław Czerwiński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Ż. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 września 2005 r. Pełnomocnik H. Ż. J. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2005r. Nr [...]. W związku z tym pismem z dnia 28.10.2005 r. J. K. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenia pełnomocnictwa procesowego. Wezwanie to pełnomocnik otrzymał 4 listopada 2005r. Na podstawie akt sprawy ustalono, że w ustawowym siedmiodniowym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 14 listopada 2005r., pełnomocnik skarżącej nie uzupełnił wyżej wskazanych braków skargi.

Zgodnie z art.58 par.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W związku z tym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia