Postanowienie NSA z dnia 18.02.2009 sygn. II FZ 54/09

Sygrantura: II FZ 54/09
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-02-18
Skład: Ludmiła Jajkiewicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA: Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej zażalenia R. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Go 661/08 odmawiające sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Go 661/08 w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 9 maja 2008 r. , nr ... w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Go 661/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 9 maja 2008 r., ....

Pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (nadanym w dniu 8 grudnia 2008 r.) R. S. (dalej: skarżący) wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku, przed jego wydaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Go 661/08, odmówił sporządzenia uzasadnienia powyższego wyroku.

W uzasadnieniu wskazał, powołując się na art. 141 § 1 – § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.), iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy złożyć po ogłoszeniu wyroku w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, co oznacza, że wniosek złożony przed ogłoszeniem wyroku jest wnioskiem przedwczesnym, nie wywołującym skutków prawnych.

Skarżący w zażaleniu z dnia 14 stycznia 2009 r. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego podniósł, iż skarżący pismem z dnia 14 listopada 2008 r., sygn. akt SA/Go 661/08, został zawiadomiony o posiedzeniu Sądu w dniu 4 grudnia 2008 r. Skarżący nie uczestniczył w rozprawie i w dniu 8 grudnia 2008 r. (w przekonaniu, że wyrok został ogłoszony) wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

Zdaniem pełnomocnika skarżącego, odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku tylko z tego powodu, że wniosek został zgłoszony przed terminem ogłoszenia wyroku stanowi obrazę art. 141 § 2 p.p.s.a., ponieważ przepis ten nie wskazuje na bezzasadność wniosku złożonego przed ogłoszeniem wyroku. W takiej sytuacji Sąd powinien poczekać z rozpatrzeniem takiego wniosku do ogłoszenia wyroku.

Ponadto pełnomocnik skarżącego podniósł, iż w piśmiennictwie przeważa pogląd, w myśl którego nie wydanie przez Sąd postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku do czasu jego ogłoszenia powoduje, iż wniosek taki przestaje być przedwczesnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadnienie wyroku, ze względu na treść art. 132 p.p.s.a., nie jest zawsze elementem obligatoryjnym orzeczenia.

Stosownie do art. 141 § 2 powołanej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek skarżącego zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (...). Zatem za dzień rozpoczęcia biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy przyjąć dzień ogłoszenia wyroku oddalającego skargę, a w wypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym – dzień doręczenia sentencji.

W stanie sprawy skarżący złożył przedmiotowy wniosek przed dniem ogłoszenia wyroku w przeświadczeniu, że został on wydany.

Dokonana przez skarżącego błędna ocena sytuacji jak też nie rozpoznanie przedmiotowego wniosku przed wydaniem wyroku nie stanowi dostatecznego jednak powodu do tego, aby został on uwzględniony.

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego wydaniem nie wywołuje skutków prawnych i z tego powodu nie może być uznany za wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a. (vide: postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt OZ 1204/07), co w konsekwencji powinno skutkować jego oddaleniem. Analiza tego przepisu prowadzi bowiem do wniosku, że termin tygodniowy, w którym skarżący może żądać doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem jest terminem ustawowym, którego bieg został wyraźnie określony. Terminy ustawowe charakteryzują się tym, że nie mogą być przedłużane ani skracane; mogą być zaś przywracane na wniosek skarżącego. Z wnioskiem takim skarżący jednak nie wystąpił.

Innymi słowy żądanie doręczenia wyroku z uzasadnieniem skarżący może zgłosić skutecznie dopiero po ogłoszeniu wyroku. Stąd też nie do zaaprobowania jest stanowisko skarżącego, że rozpoznanie przez Sąd jego wniosku ze zwłoką, to jest po ogłoszeniu wyroku nie pozwala na uznanie, iż był on przedwczesny.

Poza tym skarżący został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, o tym, że nieobecność skarżącego na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, wreszcie o tym, że złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną (zawiadomienie o rozprawie wraz z pouczeniem - k. 70 akt WSA, potwierdzenie odbioru zawiadomienia - k. 72 akt WSA).

Konkludując, Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzut naruszenia wskazanych powyżej przepisów prawa za bezzasadny.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., oddalił zażalenie.

Inne orzeczenia