Postanowienie WSA z dnia 27.12.2007 sygn. II SA/Kr 116/07

Sygrantura: II SA/Kr 116/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-12-27
Skład: Jan Zimmermann (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 27 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann (spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie

W dniu ..........2007 r. skarżąca C.J. została wezwana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Do dnia dzisiejszego wpis ten nie został uiszczony.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).

Inne orzeczenia