Postanowienie SN z dnia 24.01.1997 sygn. II UZ 20/96

Sygrantura: II UZ 20/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1997-01-24
Skład: Maria Mańkowska (sprawozdawca)

Postanowienie z dnia 24 stycznia 1997 r.

II UZ 20/96

Datą wniesienia kasacji jest data, w której kasacja została złożona w sądzie właściwym.

Przewodniczący SSN: Maria Tyszel, Sędziowie SN: Maria Mańkowska (sprawozdawca), Kazimierz Jaśkowski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 stycznia 1997 r. sprawy z wniosku Franciszka D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K. o podwyższenie emerytury, na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sadu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 9 października 1996 r. [...]

p o s t a n o w i ł:

o d d a l i ć zażalenie.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie postanowieniem z dnia 9 października 1996 r. odrzucił kasację Franciszka D. w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K. o podwyższenie emerytury. Wnioskodawca wniósł tę kasację do Sądu Najwyższego, skąd skierowano ją do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jako właściwego, gdzie wpłynęła po terminie przewidzianym w art. 3934 KPC.

W zażaleniu wnioskodawca wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia, ponieważ kopertę z kasacją zaadresował pomyłkowo do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Apelacyjny prawidłowo przyjął, że zgodnie z art. 3934 KPC kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie miesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej. Wnioskodawca otrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego z uzasadnieniem w dniu 28 sierpnia 1996 r., natomiast kasacja wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Krakowie dopiero w dniu 7 października 1996 r. Odrzucenie tej kasacji ma podstawę w art. 3935 KPC bowiem omyłkowe skierowanie kasacji bezpośrednio do Sądu Najwyższego nie usprawiedliwia opóźnienia terminu przewidzianego w art. 393KPC.

Z tych też względów Sąd Najwyższy postanowił, jak wyżej na podstawie art. 39318 i 39319 KPC.

Inne orzeczenia