Postanowienie WSA z dnia 17.09.2014 sygn. II SA/Rz 265/13

Sygrantura: II SA/Rz 265/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-09-17
Skład: Magdalena Józefczyk. (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

z dnia 17 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Magdalena Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku B.Z. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. II SA/Rz 265/13 w sprawie ze skargi B.Z. na decyzję [..] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [..] z dnia [..] stycznia 2013 r. nr [..] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - p o s t a n a w i a - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. II SA/Rz 265/13 oddalono skargę B.Z. na opisaną w sentencji postanowienia decyzję.

W piśmie z dnia 12 maja 2014 r. skarżąca zawarła prośbę o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie wniosku o uzasadnienie ww. wyroku oraz doręczenie tego uzasadnienia z odpisem wyroku.

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. odrzucono wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Zażalenie na to orzeczenie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2014 r. sygn. II OZ 794/14.

Mając na względzie powyższe, rozpoznając wniesiony przez skarżącą z uchybieniem terminu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, konieczne stało się odmówienie jego uwzględnienia. Stosownie bowiem do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "Ppsa", wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Tymczasem skarżąca uchybiła termu obowiązkowi, a zgłoszona przez nią prośba o przywrócenie terminu została prawomocnie odrzucona. Tym samym uznać należało, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia nie mógł zostać uwzględniony, skoro wniesiono go z uchybieniem ustawowego terminu.

Z podanych względów, na podstawie art. 141 § 2 i 3 Ppsa, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia