Postanowienie NSA z dnia 24.07.2013 sygn. I GSK 585/12

Sygrantura: I GSK 585/12
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-07-24
Skład: Andrzej Kisielewicz (przewodniczący), Andrzej Kuba (sprawozdawca), Barbara Stukan-Pytlowany

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 7 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1041/11 w sprawie ze skargi P. E. C. Spółki z o.o. w J. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej we W. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 208 (dwieście osiem) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 czerwca 2013 r., pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej we W. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1041/11.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia