Postanowienie WSA z dnia 29.06.2010 sygn. IV SA/Wa 367/10

Sygrantura: IV SA/Wa 367/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-06-29
Skład: Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. C. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia przejścia do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pod wodami postanawia odmówić R. C. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

R. C. w toku postępowania w sprawie ze na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku z dnia 10 maja 2010 r. wnioskodawca wskazał, iż swój wniosek uzasadnia koniecznością spłaty pożyczki posuszowej w wysokości 19 000 zł. Produkcja rolna jest nieopłacalna. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe, jest właścicielem domu o pow. 120 m2, budynków gospodarczych, nieruchomości rolnej o pow. 35 ha, 10 ha lasu. Podał iż uzyskuje dochód w wysokości 1000 zł z tytułu "sprzedaży produktów rolnych".

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2010 r. referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku – w terminie 7 dni - poprzez nadesłanie:

- zaświadczenia z właściwego urzędu gminy wskazującego wysokość dochodów uzyskiwanych z posiadanej nieruchomości rolnej,

- informacji, czy czy starał się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, ewentualnie o inne formy pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli tak, to czy otrzymał tę pomoc i w jakiej wysokości,

- wyciągów z posiadanych rachunków bankowych za ostatnie trzy miesiące (historii rachunku),

- informacji, na temat wysokości wydatków, jakie ponosi na utrzymanie domu, gospodarstwa, ewentualną spłatę zobowiązań finansowych (przeciętnie w miesiącu),

- informacji, czy w prowadzonym gospodarstwie posiada inwentarz żywy, jeżeli tak, to jaki i ile sztuk

Omawiane wezwanie zostało doręczone wnioskodawcy w dniu 7 czerwca 2010 r. , termin do jego wykonania upłynął w dniu 14 czerwca 2010 r.

Wnioskodawca w wymaganym terminie nie uzupełnił wniosku o przyznanie prawa pomocy

Rozpatrując złożony w przedmiotowej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje

w zakresie częściowym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zgodnie z art. 255 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli oświadczenie strony zawarte na urzędowym formularzu PPF okaże się niewystarczające dla oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Należy podkreślić, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania .

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca w złożonym na formularzu wniosku nie wykazał omawianej okoliczności, jak również nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia wniosku. Podanie jedynie skąpych informacji we wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF, oraz nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, uniemożliwia przyjęcie, iż została spełniona przesłanka warunkująca przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. W szczególności brak dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych dotyczących wysokości dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego o pow. 35 ha, ewentualnych dopłat z ARiMR, kont bankowych, wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie domu, czy gospodarstwa rolnego nie pozwolił na ocenę rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącego.

Wobec powyższego na podstawie powołanych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Inne orzeczenia