Postanowienie WSA z dnia 28.08.2009 sygn. II SA/Bd 375/09

Sygrantura: II SA/Bd 375/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-08-28
Skład: Wiesław Czerwiński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu na własność nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 maja 2009 r. Z. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu na własność nieruchomości.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; ze zm., dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z natomiast z przepisem § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193; z późn. zm.), w sprawach skarg niewymienionych w ust 1 – 5 wskazanego paragrafu, pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skarżąca, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 maja 2009r., wezwana została do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wskazanego wezwania doręczono skarżącej w dniu 13 lipca 2009r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k. 26).

Na podstawie akt sprawy ustalono, iż skarżąca nie uiściła wpisu zgodnie z wezwaniem w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem 20 lipca 2009 r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia