Wyrok WSA z dnia 08.09.2009 sygn. I SA/Łd 565/09

Sygrantura: I SA/Łd 565/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-09-08
Skład: Bogusław Klimowicz (sprawozdawca, przewodniczący), Joanna Grzegorczyk-Drozda , Paweł Kowalski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Sędzia WSA Paweł Kowalski Protokolant: Tomasz Spodziewała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 września 2009 roku sprawy ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. oddala skargę.

Uzasadnienie

M.R. we wniosku z dnia 6 września 2006 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnioskodawca wskazał, że wykonuje czynności syndyka na podstawie postanowienia sądu zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Podatnik sformułował m.in. pytanie pierwsze – czy w związku z tym, że przychody wynikające z wynagrodzenia przyznawanego przez sąd w postępowaniu upadłościowym za wykonywanie czynności syndyka są w myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, to płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy jest organ władzy zlecający czynności syndykowi, czy też upadły (w jego imieniu syndyk). M.R. przedstawił stanowisko, że płatnikiem zaliczek od wypłat z masy upadłości pozostaje upadły, a syndyk jest odpowiedzialny za ich realizację.

Udzielając interpretacji w powyższym zakresie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. postanowieniem z dnia [...] uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w części dotyczącej oznaczenia płatnika wynagrodzenia syndyka. Organ podatkowy I instancji wskazał, że wynagrodzenie za wykonywanie czynności syndyka należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem tego wynagrodzenia jest sąd.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. po rozpoznaniu zażalenia strony decyzją z dnia [...] odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wskazał, że konsekwencją zakwalifikowania wynagrodzenia syndyka do przychodów z działalności wykonywanej osobiście są określone w art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązki płatnika spoczywające na sądzie. Sąd wypłacając syndykowi wynagrodzenie z tytułu przychodów określonych w art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 powyższej ustawy.

W skardze do sądu administracyjnego na powyższą decyzję M.R. wniósł o jej zmianę zgodnie ze stanowiskiem podatnika wskazanym w zapytaniu. Według oceny strony pogląd wyrażony przez organ w szczególności w zakresie tego, kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy jest niekoherentny z poglądami wyrażonymi w interpretacjach dotyczących odpowiedzi na inne zapytania podatnika i prowadzi do niemożliwych do realizacji podstaw rozliczeń podatkowo-prawnych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. na organach wymienionych w tym przepisie ciążył obowiązek dokonania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Składając wniosek o udzielenie interpretacji strona jest zobowiązana do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie. Organ podatkowy w przedmiocie interpretacji nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie ustala faktów, które ma przedstawić wnioskodawca i jest związany treścią jego pytania.

W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe były zobowiązane do udzielenia odpowiedzi kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych syndykowi. Wynagrodzenie z tytułu prowadzonych czynności syndyka należy zaliczyć do kategorii przychodów określonych w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami) co wynika wprost z treści powołanego przepisu i nie wywołuje wątpliwości interpretacyjnych. W tej sytuacji organy podatkowe powołując się na przepis art. 41 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafnie wskazały, że płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy nie jest upadły, a sąd przyznający syndykowi wynagrodzenie.

Udzielając pisemnej interpretacji na wniosek strony organ jest zobowiązany do zajęcia stanowiska wobec ściśle określonego pytania wnioskodawcy. Organ nie jest uprawniony do wykraczania poza zakres wniosku strony i udzielania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości związane z działalnością syndyka. Organy dokonujące interpretacji wykonały swój obowiązek wskazując jednoznacznie i zgodnie z przepisami, kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych syndykowi. Przedstawione przez stronę w skardze wątpliwości pozostają poza zakresem wniosku (pytanie pierwsze) i udzielonej interpretacji i nie mogą prowadzić do uwzględnienia skargi.

Z powyższych przyczyn, z mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zmianami) należało orzec jak w sentencji wyroku.

P.Pij.

Inne orzeczenia