Postanowienie NSA z dnia 10.12.2019 sygn. II FSK 234/18

Sygrantura: II FSK 234/18
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-12-10
Skład: Beata Cieloch (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Beata Cieloch (sprawozdawca), , , po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2017 r. sygn. akt I SA/Sz 724/17 w sprawie ze skargi A. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę 1196 (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 26 października 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 724/17 w sprawie ze skargi A. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z 30 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. został zaskarżony skargą kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

W piśmie procesowym z 28 listopada 2019 r., które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed rozprawą wyznaczoną na 13 grudnia 2019 r., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej cofnął skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten w związku z art. 193 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak podniesiono w piśmiennictwie (vide B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, str. 486-487) odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne.

Wobec powyższego należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 i art. 193 p.p.s.a. umorzyć postępowanie kasacyjne.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Inne orzeczenia