Postanowienie WSA z dnia 13.10.2004 sygn. I SA/Kr 829/02

Sygrantura: I SA/Kr 829/02
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2004-10-13
Skład: Józef Gach (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Sąd Administracyjny w Krakowie Wojewódzki w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Józef Gach po rozpoznaniu w dniu 13 października 2004r na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.Z., M.M., E.M. na decyzję Izby Skarbowej z dnia 4 marca 2002r. Nr [...] w przedmiocie opłaty skarbowej postanawia: skargę odrzucić w części dotyczącej E.M.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 37 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, póz. 308 ze zm.), który obowiązywał w momencie wniesienia skargi, pismo to powinno zawierać podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku wniesienia jej przez pełnomocnika - jego podpis z załączeniem pełnomocnictwa.

W niniejszej sprawie została zaskarżona decyzja skierowana do B.K. i M.M. natomiast skargę na tę decyzję złożyły również K.Z. i E.M. Ich skarga nie zawiera podpisów, gdyż za takowe nie można uznać kserokopii tych podpisów. Dlatego Sąd wezwał E.M. uwierzytelnienia tych kserokopii, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu 22.06.2004r. Zakreślony termin do uzupełnienia braków skargi minął więc w dniu 29.06.2004r. W tym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione. Z tego względu Sąd działając na podstawie 58 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 97 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1271 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia