Postanowienie WSA z dnia 28.08.2006 sygn. III SA/Wa 2407/06

Sygrantura: III SA/Wa 2407/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-08-28
Skład: Maciej Kurasz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Maciej Kurasz, po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia[...] maja 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z 22 czerwca 2006 r. profesjonalny pełnomocnik H. L., będący radcą prawnym, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powołaną w sentencji decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że do dnia 10 sierpnia 2006 r. nie uiszczono należnego wpisu stałego od wniesionej skargi w kwocie 200 złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej: "p.p.s.a.") pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r., sygnatura akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 2006) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z powyższym przepisem, a także z art. 2 Konstytucji RP, przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2194), zgodnie z którym wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszczano na wezwanie, po przekazaniu skargi sądowi.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 17 marca 2006 r. i z tym dniem przestał obowiązywać wskazany przepis rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak wynika natomiast z przepisu § 2 ust. 5 wskazanego wyżej rozporządzenia, wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

Przedmiotem skargi, wniesionej w sprawie niniejszej przez reprezentującego skarżących radcę prawnego, jest decyzja Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Zaskarżona decyzja nie dotyczy należności pieniężnej, a zatem skarga ta - zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem - objęta jest wpisem stałym. Tymczasem, jak wynika z kontroli rejestru dochodów budżetowych sądu, przy wniesieniu skargi pełnomocnik skarżącej nie dokonał wpłaty należnego wpisu stałego. Tym samym uznać należało, że w sprawie zachodzi określona w art. 221 p.p.s.a. przesłanka odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 221 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.

Inne orzeczenia