Wyrok WSA z dnia 07.10.2015 sygn. III SA/Gd 714/15

Sygrantura: III SA/Gd 714/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-10-07
Skład: Anna Orłowska (sprawozdawca), Bartłomiej Adamczak , Jolanta Sudoł (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł Sędziowie: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.) Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia