Postanowienie WSA z dnia 13.07.2016 sygn. I SA/Łd 586/13

Sygrantura: I SA/Łd 586/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-07-13
Skład: Małgorzata Kowalska (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Dnia 13 lipca 2016 roku Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku doradcy podatkowego M. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie: zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 6 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Postanowieniem referendarza sądowego w WSA w Łodzi z 4 września 2013 roku skarżącej przyznane zostało prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 574 zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi i ustanowienie doradcy podatkowego.

W dniu 19 listopada 2013 r, pełnomocnik skarżącej z urzędu wystąpił w jej imieniu ze skargą kasacyjną od powyższego wyroku. W skardze zawarł wniosek o zasadzenie zwrotu kosztów postepowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pismo nie zawierało oświadczenie, że koszty te nie zostały pokryte w całości ani w części.

Po zamknięciu rozprawy, na której obecny był pełnomocnik skarżącej, który nie złożył oświadczenia o braku zapłaty za pomoc prawną udzieloną skarżącej, wyrokiem z 21 kwietnia 2016 roku w sprawie II FSK 764/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną skarżącej.

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270) – dalej "p.p.s.a.", wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.U. Nr 31 r., poz. 153). Stosownie do art. 250 § 1 oraz 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego na zasadzie prawa pomocy przyznaje się za wykonane zastępstwo prawne, co oznacza, że następuje to po zakończeniu postępowania w danej instancji na wniosek pełnomocnika zawierający oświadczenie, o którym mowa § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r.

W myśl § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Złożenie wskazanego oświadczenia stanowi konieczną przesłankę warunkującą przyznanie pełnomocnikowi wyznaczonemu z urzędu stosownego wynagrodzenia. Brak oświadczenia pełnomocnika, o jakim mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu, wywołuje skutki materialnoprawne, polegające na utracie prawa do wynagrodzenia (por. post. Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.06.2008 r., I OZ 390/08).

W rozpoznawanej sprawie wniosek pełnomocnika skarżącej nie zawierał stosownego oświadczenia, i dlatego na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. i § 4 ustęp 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu podlega on oddaleniu.

db

Inne orzeczenia