Postanowienie WSA z dnia 07.03.2017 sygn. II SAB/Bk 133/16

Sygrantura: II SAB/Bk 133/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-03-07
Skład: Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca), Małgorzata Roleder , Mieczysław Markowski (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 marca 2017 r. sprawy ze skargi Starosty S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...] ze skargi R. K., T. P., Ł. B., S. Sz., P. S. i S. W. na bezczynność i przewlekłość postepowania Starosty S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia [...] maja 2003r. nr [...] p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie wznowienia postępowania; 2. zwrócić skarżącemu Staroście S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi. ,

Uzasadnienie

Starosta S. wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Białymstoku skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tegoż Sądu w dniu [...].08.2016 roku, sygn.. akt [...], na podstawie art. 271 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.20102 roku – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Przed wyznaczoną rozprawą sądową, pismem z dnia 23.02.2017 r., (data wpływu do Sądu 02.03.2017 r.) skarżący cofnął skargę.

Po rozprawie, w dniu 7 marca 2017 roku, Sąd wydał i ogłosił postanowienie umarzające postępowanie sądowe w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Podstawą umorzenia postępowania jest przepis art.161 § 1 pkt 1 w związku

z art. 60 ustawy z dnia 30.08.2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718), zwanej dalej: p.p.s.a.

W świetle w/w przepisów, Sąd jest związany wnioskiem skarżącego, który cofnął skargę z tym, że do oceny Sądu pozostaje okoliczność, czy wniosek nie zmierza do obejścia prawa bądź do utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

W ocenie składu orzekającego, w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne, uniemożliwiające skuteczne cofnięcie skargi. Wolą skarżącego było zakończenie postępowania, co też Sąd uwzględnił w całości.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia, o kosztach rozstrzygając na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia