Wyrok z dnia 18.09.2018 sygn. VII U 1580/16

Sygrantura: VII U 1580/16
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2018-09-18
Skład: Renata Gąsior (przewodniczący)

Sygn. akt VII U 1580/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2018 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Gąsior

Protokolant starszy sekretarz Maria Nalewczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. w Warszawie

sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W.

z udziałem B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W.

o wysokość składki na Fundusz Pracy, wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podleganie ubezpieczeniom społecznym i wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...)

- z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...)

1. umarza postępowanie w sprawie z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W. z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...), w zakresie w jakim decyzja ta została zmieniona decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...),

2. umarza postępowanie w sprawie z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...), w zakresie w jakim decyzja ta została zmieniona decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...),

3. oddala odwołania w pozostałym zakresie,

4. zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. kwotę 1.980,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w dniu 3 października 2016 r. złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W. z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...), w przedmiocie stwierdzenia należności spółki jako płatnika składek na Fundusz Pracy i wniosła o uchylenie decyzji. Odwołująca zarzuciła jej naruszenie art. 104 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wskazanych w decyzji okresach spółka zawierała umowy o dzieło, które zdaniem organu rentowego powinny być zakwalifikowane jako umowy zlecenie, spółka nie zgodziła z tym stanowiskiem, ponieważ w jej ocenie praca trenera jest pracą twórczą.

W dniu 3 października 2016 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(...) Oddział w W. z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...), na podstawie której organ rentowy stwierdził należności spółki jako płatnika składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wniosła o jej uchylenie. Spółka zarzuciła decyzji naruszenie art. 29 ust. 1 z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w dniu 3 października 2016 r. złożyła odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.:

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...),

- z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...).

Przedmiotowe decyzje stwierdzały, że B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W. i I. W. podlegają jako zleceniobiorcy obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) oraz na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 66 ust. 1 lit. E ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). Spółka wniosła o ich uchylenie. Zaskarżonym decyzjom odwołująca zarzuciła naruszenie: art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) oraz na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 66 ust. 1 lit. E, art. 81 ust. 1 i 6 oraz art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). W ocenie skarżącej organ rentowy niewłaściwie przeanalizował charakter świadczeń stron umowy o dzieło i wyciągnął błędne wnioski, bowiem ustalanie charakteru ćwiczeń dla każdej grupy, a tym bardziej dla osób ćwiczących indywidualnie ma charakter autorski. Praca trenera jest pracą twórczą. Brak należytej staranności w ocenie odwołującej się powodowałby brak osiągnięcia satysfakcji przez klientów. Natomiast wadą dzieła trenerskiego byłby np. niewłaściwie dobrany trening, co dałoby klientowi możliwość złożenia reklamacji, zażądać usunięcia wad poprzez zmianę charakteru ćwiczeń.

W dniu 28 maja 2018 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. wniosła odwołanie od decyzji z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...) oraz od decyzji z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...), których przedmiotem była zmiana decyzji z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...) w ten sposób, że w części dotyczącej okresu, podstaw i wymiaru składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych organ rentowy zmienił składki w okresie od 04/2014 do 08/2014 w oparciu o art. 83a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast zmiana decyzji z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...) polegała na ustaleniu, że P. Ł. jako student podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r. z tytułu umowy zlecenia. Prezes zarządu odwołującej się spółki nadal podtrzymywał swoje stanowisko, zgodnie z którym praca trenera w klubie fitness ma wszelkie znamiona umowy o dzieło (odwołania od decyzji – a.s.).

W odpowiedzi na powyższe odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wniósł o ich oddalenie na podstawie art. 477 ( 14 )§ 1 k.p.c. Uzasadniając swoje stanowisko organ rentowy wyjaśnił, że przeprowadził u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. kontrolę w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest płatnik za okres 08/2012-12/2015. Podczas kontroli stwierdzono, że płatnik składek nie zgłosił do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób, które wykonywały pracę na podstawie umów nazwanych: „umowa o dzieło”. Decyzjami z dnia 26.01.2014 r. od nr (...) do nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. stwierdził, że osoby te jako zleceniobiorcy płatnika składek (...) Sp. z o.o. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast decyzją z dnia 26.01.2014 r. nr (...) organ rentowy stwierdził, że płatnik składek (...) Sp. z o.o. jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców. W dniu 03.10.2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Oddział w W. wpłynęły odwołania (...) Sp. z o.o. od ww. decyzji. Organ rentowy zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. O charakterze umowy decyduje jej treść w zakresie wszystkich elementów zobowiązania. Nazwa umowy ma znaczenie, gdy po analizie istotnych elementów zobowiązania, nie można dokonać jednoznacznej kwalifikacji umowy. W systemie ubezpieczeń społecznych nie są rzadkie przypadki, w których nawet zgodnie nazwana przez strony umowa nie jest tą, która stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, gdyż o rodzaju stosunku prawnego nie decyduje nazwa umowy lecz faktyczna realizacja przez strony wzajemnych praw i obowiązków. Umowy zawierane pomiędzy (...) Sp. z o.o., a zainteresowanymi nie spełniają cech charakterystycznych dla umowy o dzieło. Są one umowami starannego działania, ich rezultat nie ma postaci materialnej lub też niematerialnej, ucieleśnionej w jakimś nośniku. Ponadto przeciwko uznaniu umów jako umowy o dzieło przemawia powtarzalny charakter wykonywanych czynności. Niewątpliwie zatem w ocenie organu rentowego umowy łączące odwołującą z zainteresowanymi są umowami zlecenia, a ponieważ w okresie wskazanym w zaskarżonych decyzjach zainteresowani wykonywali na rzecz odwołującej umowy zlecenia i nie posiadali w tym okresie innego tytułu do ubezpieczenia podlegają oni w tym okresie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tego tytułu. Natomiast odwołująca obowiązana jest także opłacić składki na Fundusz Pracy za wymienione w zaskarżonych decyzjach osoby (odpowiedź na odwołania k. 11-14 a.s.).

Do sprawy jako zainteresowani przystąpili: B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W.. Na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r. zainteresowani B. D., M. K., A. L., P. Ł., I. W. oświadczyli, że przychylają się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. i wnoszą o oddalenie odwołań (protokół z rozprawy z dnia 11 maja 2017 r. k. 161 a.s.). Na rozprawie w dniu 14 września 2017 r. zainteresowani B. W. i W. W. oświadczyli, że przychylają się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. i wnoszą o oddalenie przedmiotowych odwołań (protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 r. k. 241).

Wszystkie sprawy zostały połączone na podstawie art. 219 k.p.c. ze sprawą o sygn. akt VII U 1580/16 celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od 2008 roku zajmowała się importem i handlem artykułów sportowo – turystycznych i posiadała fitness klub. (...) klub działał od 2012 r. w obiekcie sportowym w L. Hala Arena przy ul. (...) (zeznania prezesa odwołującej się spółki (...) k. 241-242 a.s.).

B. D. współpracowała ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. począwszy od 1.02.2013 r. do 20.08.2013 r., później od 1.02.2014 r. do 30.09.2014 r., za wynagrodzeniem 95 zł za godzinę jako prowadząca zajęcia grupowe w (...) Klubie (...). Wynagrodzenie było wypłacane w zależności od ilości odbytych zajęć na podstawie wypełnionego przez instruktora i recepcję grafiku. W ramach tej umowy B. D. prowadziła zajęcia grupowe. Nie pracowała w tym czasie w innym miejscu, rozwiązała umowę z poprzednim pracodawcą ZdroFit L., jej działalność gospodarcza była zawieszona. Zajęcia które prowadziła to: choreograficzne typu fat burning, ogólnorozwojowe (...), płaski brzuch, boks, pilates i fitball. Płacono jej stawkę godzinową za odbyte zajęcia. Zdarzało się, że udzielała porad klientkom, jeśli o coś zapytały np. jakie ćwiczenia poleca. Jeśli jakieś zajęcia nie przypadły klientowi do gustu to przestawał na nie przychodzić. Zajęcia odbywały się regularnie, zgodnie z grafikiem. Za pomocą grafiku miesięcznego kontrolowano odbytą ilość zajęć, na podstawie których była obliczana stawka wynagrodzenia B. D. (zeznania świadka B. D. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku – k. 247 a.s., umowa o dzieło z dnia 1.02.2013r. wraz z rachunkiem, grafik za luty 2013 r., umowa o dzieło z dnia 1.03.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za marzec 2013r. umowa o dzieło z dnia 1.04.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za kwiecień 2013r., umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za maj 2013r., umowa o dzieło z dnia 1.06.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za czerwiec 2013r., umowa o dzieło z dnia 1.07.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za lipiec 2013r., umowa o dzieło z dnia 1.08.2013 r. wraz z rachunkiem, grafik za sierpień 2013r., umowa o dzieło z dnia 1.02.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za kwiecień 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.04.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za kwiecień 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.05.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za maj 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.06.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za czerwiec 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.07.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za lipiec 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.08.2014 r. wraz z rachunkiem, grafik za sierpień 2014r., umowa o dzieło z dnia 1.09.2014 r., grafik za wrzesień 2014r., – nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosił B. D. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 01.02.2013 r. – 28.02.2013 r., 01.03.2013 r. – 31.03.2013 r., 1.04.2013 r. – 30.04.2013 r., 01.05.2013 r. – 31.05.2013 r., 01.06.2013 r. – 30.06.2013 r., 01.07.2013 r. – 31.07.2013 r., 01.08.2013 r. – 31.08.2013 r., 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r.,01.03.2014 r. – 31.03.2014 r., 01.04.2014 r. – 30.04.2014 r., 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r., 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r., 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r., 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r., 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r., w którym to okresie wykonywała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazana nie podlegała w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. B. D. od dnia 31.01.2013 r. dokonała wyrejestrowania w związku z zawieszeniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (NIP: (...)), a od 20.10.2014 r. na podstawie umowy zlecenia została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego u płatnika (...) Sp. z o. o. (NIP: (...)) (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

B. W. był zatrudniony w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na podstawie umów nazwanych „umowy o dzieło” jako trener personalny na siłowni w (...) Klubie (...) ze stawką 17 zł za godzinę w okresie od 1.01.2013 r. do 28.02.2014 r. Pracował regularnie w systemie dwu zmianowym od 7:00 do 15: 00 lub od 15:00 do 23:00, do jego obowiązków jako trenera personalnego należało dbanie o to, aby każdy klient wiedział w jaki sposób posługiwać się danym sprzętem, jaki sposób poprawnie wykonywać ćwiczenia. Nie miał klientów, którymi zajmował się indywidualnie, nie umawiał się z klientami na dany dzień i godzinę. Czasem klient pytał, czy wykonuje poprawnie ćwiczenie i B. W. mu w tym pomagał. Był odpowiedzialny za to, żeby klient nie zrobił sobie krzywdy poprzez złe korzystanie z urządzeń do ćwiczeń. Rozliczano go z przepracowanych godzin na podstawie ustalonego grafiku (zeznania świadka B. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku k. 248 a.s., umowa o dzieło z dnia 1.01.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.12.2013r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2014r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2014r. wraz z rachunkiem – nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek S. Spółka z ogra.niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła B. W. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 01.01.2013 r. – 31.01.2013 r., 01.02.2013 r. – 28.02.2013 r., 01.03.2013 r. – 31.03.2013 r., 01.04.2013 r. – 30.04.2013 r., 01.05.2013 r. – 31.05.2013 r., 01.06.2013 r. – 30.06.2013 r., 01.07.2013 r. – 31.07.2013 r., 01.08.2013 r. – 31.08.2013 r., 01.09.2013 r. – 30.09.2013 r., 01.10.2013 r. – 31.10.2013 r., 01.11.2013 r. – 30.11.2013 r., 01.12.2013 r. – 31.12.2013 r., 01.01.2014 r. – 31.01.2014 r., 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r., w powyższym okresie wykonywał pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, wskazany nie podlegał w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

I. W. współpracowała ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w dniu 22.03.2015 r., następnie od dnia 1.04.2015 r. do 30.11.2015 r. za wynagrodzeniem 58 zł za godzinę na stanowisku prowadzącego zajęcia grupowe w (...) Klubie (...). Wynagrodzenie było wypłacane w zależności od ilości odbytych zajęć na podstawie wypełnionego przez instruktora i recepcję grafiku. Zajęcia odbywały się systematycznie, zgodnie z grafikiem. Za pomocą grafiku miesięcznego kontrolowano odbytą ilość zajęć, na podstawie których była obliczana stawka wynagrodzenia I. W. ( umowa o dzieło z dnia 22.03.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za marzec 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.04.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za kwiecień 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.05.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za maj 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.06.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za czerwiec 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.07.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za lipiec 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.08.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za sierpień 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.09.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za wrzesień 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.10.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za październik 2015 r., umowa o dzieło z dnia 1.11.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem za listopad 2015 r. – nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła nie zgłosiła I. W. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 22.03.2015 r. – 22.03.2015 r., 01.04.2015 r. – 30.04.2015 r., 01.05.2015 r. – 31.05.2015 r., 01.06.2015 r. – 30.06.2015 r., 01.07.2015 r. – 31.07.2015 r., 01.08.2015 r. – 31.08.2015 r., 01.09.2015 r. – 30.09.2015 r., 01.10.2015 r. – 31.10.2015 r., 01.11.2015 r. – 30.11.2015 r., w tym okresie wykonywała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazana nie podlegała w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu - od 05.09.2014 r. do 21.03.2015 r. oraz od 24.03.2015 r. do 12.04.2015 r. była osobą bezrobotną niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

V. W. współpracowała ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od dnia 1.07.2012 r. do końca marca 2014 r. za wynagrodzeniem w stawkach godzinowych 82 zł za godzinę zajęć wzmacniających i 94 zł za prowadzenie zajęć (...), na stanowisku prowadzącego zajęcia grupowe w (...) Klubie (...). Nie było możliwości wyboru umowy którą podpisywało się ze spółką. W tym czasie pracowała w wielu klubach, do rozpoczęcia pracy w (...) Klubie (...) zmotywowała ją stawka godzinowa jaką zaproponowano. W ZdroFit pracowała na podstawie umowy zlecenia, w F. (...) również. W innych klubach od umów zlecenia V. W. były odprowadzane składki ZUS, dostawała ścisły rachunek i druk (...). V. W. w (...) Klubie (...) prowadziła różnego rodzaju zajęcia: wzmacniające, choreograficzne, typu pilates, zdrowy kręgosłup, fitball, stretching. Prowadziła jedynie zajęcia grupowe. Nie było takiej umowy przy prowadzeniu zajęć grupowych żeby klient uzyskał określone dzieło w wyniku ćwiczeń. Po zakończeniu zajęć w recepcji wpisywano na liście, czy zajęcia się odbyły, ile osób uczestniczyło i umieszczało się podpis prowadzącego. Prowadzący uczą się form zajęć na kursach, np. (...) (total body condition) – są to zajęcia, które mają poprawić ogólnie kondycję, wydolność, siłę mięśniową. Ćwiczenia nie były narzucane, dobór ćwiczeń zależał od prowadzącego. Jeżeli klient chciał bardziej rozbudować kondycję to wybiera zajęcia, które są na to nastawione, np. (...) (total muscle training) – trening interwałowy, który powoduje, że poprawia się wydolność organizmu. Czasami klientki mówiły do prowadzącej, że chciałyby schudnąć. Jest to główny cel kobiet chodzących na ćwiczenia. Pytały jaka forma zajęć jest najlepsza żeby zgubić parę kilogramów. Wówczas prowadząca doradzała i zapraszała na zajęcia aerobowe, np. (...) czy zajęcia na stepie. Pracę prowadzącego oceniali klienci rozmawiając z managerem, były też ankiety, w których klienci dokonywali wyboru, które zajęcia najbardziej im się podobają. Klienci z fitness klubu (...) chwalili, że zajęcia są profesjonalnie prowadzone, byli zadowoleni mówili, że poprawiła im się kondycja, wydolność, że schudli, że czują się lepiej fizycznie i psychicznie. Każda forma zajęć ma swoją nazwę i trener powinien poprowadzić ją w podobnym schemacie zajęć, ale to jak poprowadzi rozgrzewkę, jakie przygotuje ćwiczenia to zależy od niego. Kursy z zajęć były opłacane we własnym zakresie. Prowadzący otrzymują certyfikat ukończenia i tylko osoby certyfikowane miały prawo prowadzić zajęcia. Prowadzący tylko odtwarzali moduły przygotowane przez autora zajęć, wykonywali konkretne ćwiczenia przy konkretnej muzyce, odgórnie narzucone przez autora, bez prawa zmiany. Jeśli klienci nie osiągnęli określonych rezultatów nie wpływało to w żadnym stopniu na wynagrodzenie (zeznania świadka V. W. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku k. 245-247 a.s., umowa o dzieło z dnia 1.07.2012 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2012 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.12.2013 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2014r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem – nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła V. W. do ubezpieczenia zdrowotnego w okresach: 01.07.2012 r. – 31.07.2012 r., 01.08.2012 r. – 31.08.2012 r. , 01.01.2013 r. – 31.01.2013 r., 01.02.2013 r. – 28.02.2013 r., 01.03.2013 r. – 31.03.2013 r., 01.04.2013 r. – 30.04.2013 r., 01.05.2013 r. – 31.05.2013 r., 01.06.2013 r. – 30.06.2013 r., 01.07.2013 r. – 31.07.2013 r., 01.08.2013 r. – 31.08.2013 r., 01.09.2013 r. – 30.09.2013 r., 01.10.2013 r. – 31.10.2013 r., 01.11.2013 r. – 30.11.2013 r., 01.12.2013 r. – 31.12.2013 r., 01.01.2014 r. – 31.01.2014 r., 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r., 01.03.2014 r. – 31.03.2014 r. W powyższych okresach V. W. wykonywała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazana podlegała w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu: od 01.10.2008 r. do 30.06.2013 r. wykonywała umowę zlecenie u płatnika KONSORCJUM (...) Sp. z o. o. (NIP: (...)); od 01.12.2012 r. do 31.08.2015 r. wykonywała umowę zlecenie u płatnika (...) (NIP: (...)); od 01.03.2013 r. do 30.06.2013 r. wykonywała umowę zlecenie u płatnika BODY ART (NIP: (...)); od 01.07.2013 r. do 29.02.2016 r. wykonywała umowę zlecenie u płatnika (...) (NIP: (...)) (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

M. K. był zatrudniony w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na podstawie umów nazwanych „umowy o dzieło” jako trener personalny na siłowni w (...) Klub (...) w L. ze stawką 17 zł za godzinę w okresie od 1.05.2013 r. do 30.11.2015 r. Pracował systematycznie w systemie dwu zmianowym od 7:00 do 15: 00 lub od 15:00 do 23:00, podobnie jak B. W., do jego obowiązków jako trenera personalnego należało dbanie o to, aby każdy klient wiedział w jaki sposób posługiwać się danym sprzętem, jaki sposób poprawnie wykonywać ćwiczenia. Dodatkowo mógł pozyskiwać klientów na treningi personalne, które były oddzielnie rozliczane. Klienci indywidualni umawiali się na treningi personalne, mówili o tym jaki cel chcieliby osiągnąć, trener sugerował jakie ćwiczenia należy wykonywać, kierował klienta do osiągnięcia celu. Klienci z reguły byli zadowoleni i dalej kontynuowali ćwiczenia, czasem rezygnowali z niewiadomych przyczyn i przestawali przychodzić. Trener nie gwarantował żadnemu z klientów efektów (zeznania M. K. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku k. 248-249 a.s., umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.12.2013 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.12.2014 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2015 r. wraz z rachunkiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2015 r. wraz z rachunkiem – nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła M. K. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 01.05.2013 r. – 31.05.2013 r., 01.06.2013 r. – 30.06.2013 r., 01.07.2013 r. – 31.07.2013 r., 01.08.2013 r. – 31.08.2013 r., 01.09.2013 r. – 30.09.2013 r., 01.10.2013 r. – 31.10.2013 r., 01.11.2013 r. – 30.11.2013 r., 01.12.2013 r. – 31.12.2013 r., 01.01.2014 r. – 31.01.2014 r., 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r., 01.03.2014 r. – 31.03.2014 r., 01.04.2014 r. – 30.04.2014 r., 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r., 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r., 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r., 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r., 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r., 01.10.2014 r. – 31.10.2014 r., 01.11.2014 r. – 30.11.2014 r., 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r., 01.01.2015 r. – 31.01.2015 r., 01.02.2015 r. – 28.02.2015 r., 01.03.2015 r. – 31.03.2015 r., 01.04.2015 r. – 30.04.2015 r., 01.05.2015 r. – 05.05.2015 r., M. K. w tym okresie wykonywał pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazany nie podlegał w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

M. K. podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z w okresach: 06.05.2015 r. – 31.05.2015 r., 01.06.2015 r. – 30.06.2015 r., 01.07.2015 r. – 31.07.2015 r., 01.08.2015 r. – 31.08.2015 r., 01.09.2015 r. – 30.09.2015 r., 01.10.2015 r. – 31.10.2015 r., 01.11.2015 r. – 30.11.2015 r., z innego tytułu - od 06.05.2015 r., był osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - BINOKLE OPTYK MK (NIP: (...)) (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

A. L. współpracowała ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od dnia 10.02.2014 r. do 31.10.2015 r. za wynagrodzeniem w stawkach godzinowych 58 zł za godzinę jako prowadząca zajęcia grupowe. Umowę podpisywała z managerem (...) Klubie (...) i z nim ustalała zasady. Nie wywierała żadnego wpływu na to, jaka umowa miałaby być zawarta, manager powiedział, że są zawierane z instruktorami umowy o dzieło, bądź umowy firma-firma. A. L. nie miała swojej działalności, więc podpisała umowę o dzieło. Zawierała umowy co miesiąc. Kiedy przyszła do pracy to grafik już funkcjonował i kontynuowała zajęcia po instruktorach, którzy odeszli. Grafik był dostępny na recepcji i stronie internetowej. Prowadziła ogólnorozwojowe zajęcia wzmacniające, grupowe, np. płaski brzuch, stretching (...), brzuch, uda, pośladki, (...). Grafik był stały. Na początku prowadziła około 10 godzin. Następowała weryfikacja ilości osób, które uczestniczyły w zajęciach, czy zajęcia w ogóle się odbyły. Po zajęciach wypisywała w grafiku dane, podpisywała się i przekazywała grafik do managera. Nie było żadnych uzgodnień między prowadzącą, a klientami na temat uzyskania określonego efektu. Przeprowadzała zajęcia z należytą starannością. Prowadząc zajęcia grupowe nie była odpowiedzialna za rezultat, ponieważ uzyskanie określonego rezultatu zależy od wielu czynników, np. od tego jak ktoś się odżywia. Nie udzielała porad klientkom, które pytały co mają zrobić żeby schudnąć (zeznania A. L. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku k. 243 – 244 a.s., umowa o dzieło z dnia 10.02.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.11.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.12.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.01.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.02.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.03.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.04.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.05.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.06.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.07.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.08.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.09.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 1.10.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem– nieponumerowane akta organu rentowego).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła A. L. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 10.02.2014 r. – 28.02.2014 r., 01.03.2014 r. – 31.03.2014 r., 01.04.2014 r. – 30.04.2014 r., 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r., 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r., 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r., 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r., 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r., 01.10.2014 r. – 31.10.2014 r., 01.11.2014 r. – 30.11.2014 r., 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r., 01.01.2015 r. – 31.01.2015 r., 01.02.2015 r. – 28.02.2015 r., 01.03.2015 r. – 31.03.2015 r., 01.04.2015 r. – 30.04.2015 r., 01.05.2015 r. – 31.05.2015 r., 01.06.2015 r. – 30.06.2015 r., 01.07.2015 r. – 31.07.2015 r., 01.08.2015 r. – 31.08.2015 r., 01.09.2015 r. – 30.09.2015 r., 01.10.2015 r. – 31.10.2015 r., która wykonywała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazana nie podlegała w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

P. Ł. współpracował ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od dnia 21.03.2014 r. do 30.11.2015 r. za wynagrodzeniem 47 zł za godzinę zajęć jako prowadzący zajęcia grupowe w (...) Klubie (...). Na spotkaniu w sprawie pracy został zapytany przez managera klubu, czy prowadzi własną działalność, a ponieważ nie prowadził, to został poinformowany, że w fitness klubie zawiera się umowy o dzieło. W tamtym czasie pracował jeszcze w innym klubie jako instruktor na podstawie umowy zlecenia. Na pytanie, dlaczego są zawierane umowy o dzieło nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi. Pracował w (...) Klubie (...) mniej więcej rok i później został poinformowany, że będą zawierane umowy zlecenia i mniej więcej jeszcze półtora roku pracował na podstawie umów zlecenie. P. Ł. prowadził regularnie zajęcia grupowe: (...), (...), (...), płaski brzuch, fit. Oczekiwano od niego tylko poprowadzenia zajęć grupowych, które miały trwać 55 min o określonej porze. Z racji nazwy zajęć była sugestia na czym się skupić na danych zajęciach. Zajęcia grupowe mają swój schemat i wszystkie wyglądały podobnie. Składały się z rozgrzewki, zajęć głównych i części końcowej – rozciągania. Nie oczekiwano od prowadzącego osiągnięcia określonych rezultatów, miał tylko poprowadzić zajęcia. Ocena zajęć była przeprowadzana na podstawie frekwencji. W pewnym momencie pojawiła się skrzynka z ankietami w recepcji, klienci mogli je uzupełnić. Nikt nie przedstawiał prowadzącym wyników tych ankiet. Skoro nie zgłaszano żadnych uwag to P. Ł. zakładał, że zajęcia wykonuje starannie i klienci są zadowoleni (zeznania P. Ł. protokół z rozprawy z dnia 14 września 2017 roku k. 244- 245 a.s., umowa o dzieło z dnia 21.03.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.04.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.05.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.06.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.07.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.08.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.09.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.10.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.11.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.12.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.11.2014 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.01.201 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.02.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.03.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.04.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.05.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.06.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.07.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.08.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.09.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.10.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem, umowa o dzieło z dnia 01.11.2015 r. wraz z rachunkiem i grafikiem – nieponumerowane akta organu rentowego).

P. Ł. był studentem studiów stacjonarnych I – stopnia na kierunku fizjoterapia w okresie od 28.09.2009 r. do 02.07.2012 r. oraz drugiego stopnia od 1.10.2012 r. do 31.07.2014 r., został skreślony z listy studentów 31.07.2014r., wznowił studia od 01.10.2015r. i został skreślony 28.01.2016 r. (pismo (...) k. 361 a.s.).

Płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie zgłosiła P. Ł. do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego w okresach: 21.03.2014 r. – 31.03.2014 r., 01.04.2014 r. – 30.04.2014 r., 01.05.2014 r. – 31.05.2014 r., 01.06.2014 r. – 30.06.2014 r., 01.07.2014 r. – 31.07.2014 r., który wykonywał pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazany nie podlegał w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Płatnik składek nie zgłosił P. Ł. do ubezpieczenia zdrowotnego w okresach: 01.08.2014 r. – 31.08.2014 r., 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r., 01.10.2014 r. – 31.10.2014 r., 01.11.2014 r. – 30.11.2014 r., 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r., 01.01.2015 r. – 31.01.2015 r., 01.02.2015 r. – 28.02.2015 r., 01.03.2015 r. – 31.03.2015 r., 01.04.2015 r. – 30.04.2015 r., 01.05.2015 r. – 31.05.2015 r., 01.06.2015 r. – 30.06.2015 r., 01.07.2015 r. – 31.07.2015 r., 01.08.2015 r. – 31.08.2015 r., 01.09.2015 r. – 30.09.2015 r., 01.10.2015 r. – 31.10.2015 r., 01.11.2015 r. – 30.11.2015 r. który wykonywał pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło. Na podstawie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wskazany podlegał w powyższym okresie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu: od 01.08.2014 r. wykonywał umowę zlecenie (z podstawami od 920 zł do 998 zł) a od 20.07.2015 r. umowę o pracę (z podstawą 1750 zł) u płatnika NZ ZOZ (...) (NIP: (...)); od 24.10.2014 r. do nadal wykonuje umowę zlecenie (z podstawami po 335 zł, oraz w 07.08.2015 r. po 670 zł), u płatnika TAJFUN (NIP: (...)) (pismo wydziału kontroli płatników i składek ZUS k. 254-257 a.s.).

Organ rentowy zmienił decyzje dotyczące P. Ł. z dnia 26.08.2016 r. nr (...) oraz z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...). Na podstawie decyzji z dnia 17.04.2018 r. nr (...) ponownie ustalono wysokość składek na FGŚP w okresie od 04/2014 do 08/2014 , natomiast na podstawie decyzji z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...) ustalono, że P. Ł. jako student podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od 1.08.2014 r. do 30.09.2015 r. z tytułu umowy zlecenia (decyzja ZUS z 17 kwietnia 2018 r. nr (...) oraz decyzja z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...) – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że B. D. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że M. K. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że A. L. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że B. W. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że I. W. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Na podstawie decyzji z dnia 26.08.2016 r. nr (...), organ rentowy stwierdził, że V. W. jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (decyzja ZUS z dnia 26 sierpnia 2016 r. – nieponumerowane karty akt organu rentowego).

Sąd Okręgowy ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o zebrany w toku postępowania materiał dowodowy, obejmujący dowód z dokumentów załączonych do akt sprawy, akt rentowych oraz akt kontroli ZUS. Sąd dał wiarę wymienionym wyżej dowodom w całości, gdyż ich treść nie budziła zastrzeżeń. W ocenie Sądu zebrane w sprawie dowody były wiarygodne. Sąd dopuścił również dowód z zeznań strony, zainteresowanych oraz świadka S. T..

Zeznaniom prezesa zarządu odwołującej się spółki Sąd odmówił wiary, w zakresie jakim twierdził, że zainteresowani B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W. wykonywali pracę na podstawie umów o dzieło, praca którą wykonywali była autorska, twórcza, określonego rezultatu, ponieważ pozostałe dowody jasno wskazywały, że zainteresowani wykonywali pracę na zasadach umowy zlecenie, była to umowa starannego działania, bez konieczności osiągnięcia konkretnego celu, była wykonywana systematycznie, w określonych przez pracodawcę godzinach pracy, na podstawie grafiku, do którego się dostosowali, ponadto nie mieli wyboru zatrudnienia na podstawie innej umowy, dlatego też każdy z zainteresowanych podpisywał umowę o dzieło.

Sąd dał wiarę zeznaniom zainteresowanych, gdyż ich treść była spójna i korespondowała ze sobą wzajemnie oraz z pozostałym, zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Zeznania świadka S. T., nie okazały się w świetle pozostałego materiału dowodowego wiarygodne, żaden z zainteresowanych nie wskazywał, żeby zawieranie umowy o dzieło było dla niego najkorzystniejsze, wręcz przeciwnie, zeznawali zgodnie, że spółka zawierała wyłącznie umowy o dzieło, bądź z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą i to był jedyny powód, dla którego zdecydowali się na podpisanie takich umów ponieważ w tamtym czasie nie prowadzili własnej działalności gospodarczej. W pozostałym zakresie zeznania świadka nie posłużyły ustaleniu stanu faktycznego sprawy, ponieważ świadek nie znała zakresu obowiązków zainteresowanych.

W tych okolicznościach Sąd uznał zebrany materiał dowodowy za wystarczający do rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od skarżonych decyzji organu rentowego z dnia 26.08.2016 r. oraz od decyzji z dnia 17.04.2018 r. okazały się niezasadne.

Spór w niniejszej sprawie dotyczył kwestii podlegania przez zainteresowanych B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W. ubezpieczeniom społecznym u płatnika składek (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., jako wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia.

Kwestionując powyższe stanowisko odwołująca się spółka wskazała, że zainteresowani współpracowali ze spółką w ramach umów o dzieło i nie wykonywali pracy na jej rzecz na zasadach umów zlecenie, bowiem ustalanie charakteru ćwiczeń dla każdej grupy, a tym bardziej dla osób ćwiczących indywidualnie ma charakter autorski. W ocenie odwołującej się praca trenera jest pracą twórczą, brak należytej staranności powodowałby brak osiągnięcia satysfakcji przez klientów, natomiast wadą dzieła trenerskiego byłby np. niewłaściwie dobrany trening, co dałoby klientowi możliwość złożenia reklamacji, zażądać usunięcia wad poprzez zmianę charakteru ćwiczeń.

W związku z powyższym rozpoznając niniejszą sprawę Sąd analizował, czy organ rentowy prawidłowo uznał, że zainteresowani B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W. wykonywali pracę na podstawie umów zlecenie.

Zgodnie z art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą - co do zasady - ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Swoboda stron przy zawieraniu umów nie jest jednak nieograniczona, gdyż jej granice stanowią właściwość (natura) stosunku prawnego, ustawa oraz zasady współżycia społecznego. Oznacza to, że strony są zobligowane do przestrzegania zasadniczych elementów stosunku zobowiązaniowego, czyli jego części składowych, które decydują o istocie tworzonego węzła prawnego. Zasadom wykładni określonym w art. 65 § 2 k.c. podlega także kwalifikacja prawna umowy wyrażona w nadanej jej przez strony nazwie. Nie ma ona jednak charakteru przesądzającego, gdyż decydująca jest rzeczywista istota umowy determinowana jej treścią, zgodnym zamiarem stron i celem umowy, a nie jej nazwa, która niejednokrotnie może nie oddawać natury łączącego strony stosunku prawnego. Inaczej rzecz ujmując, skoro wola stron nie może zmieniać ustawy, to strony nie mogą nazwać umową o dzieło zobowiązania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. Okoliczność, że strony umowy określiły łączący je stosunek prawny jako umowę o dzieło, eksponując w ten sposób jej charakter, nie jest zatem elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania, które ostatecznie - z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy - określa sąd.

Dla oceny, że zawarto umowę o dzieło, nazywaną również umową o "rezultat usługi" - co odróżnia ją od umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest sama usługa polegająca na wykonywaniu określonych czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie - konieczne jest, aby działania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu (por. np. wyroki z dnia 4 lipca 2013 r., II UK 402/12, LEX nr 1350308 oraz 12 sierpnia 2015 r., I UK 389/14, LEX nr 1816587 i powołane w nich orzeczenia). Jeżeli zatem umowa przynosi konkretny rezultat w niej oznaczony, to tylko ten rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi przedmiot umowy stron (por. wyrok z dnia 18 września 2013 r., II UK 39/13, LEX nr 1378531). W orzecznictwie podkreśla się również, że art. 627 k.c. wskazuje tylko na potrzebę "oznaczenia dzieła", przez co dopuszcza określenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przyszłego dookreślenia na podstawie wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwyczaj bądź zasady uczciwego obrotu (art. 56 k.c.). Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem, że nie budzi wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Przedmiotem umowy o dzieło jest doprowadzenie do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu, zdefiniowanego przez zamawiającego w momencie zawierania umowy, którego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wykonanie dzieła. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony w sposób wskazujący na jego indywidualne cechy. Powinno stanowić rezultat samoistny, który z chwilą ukończenia staje się niezależny od osoby twórcy i może stanowić samodzielny byt posiadający autonomiczną wartość w obrocie prawnym. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być zatem z góry przewidziany i określony (oznaczony) na podstawie wskazanych w umowie podstaw, co może nastąpić nie tylko poprzez zastosowanie metod opisowych, ale także przez odwołanie się do dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji technicznej, projektów czy rysunków. Taka indywidualizacja przedmiotu umowy ma istotne znaczenie dla oceny odpowiedzialności przyjmującego zamówienie z tytułu ewentualnych wad dzieła (por. wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., I UK 313/15, LEX nr 2111409)(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2018 r. II UK 315/17, LEX nr 2488070).

W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę, że podstawę zaskarżonych decyzji stanowiła ocena, że przedmiotem spornych umów cywilnoprawnych nie było osiągnięcie konkretnego rezultatu, ale samo wykonywanie określonych czynności, a ponadto umowy te nie posiadały - podstawowej dla scharakteryzowanej w art. 627 k.c. umowy o dzieło - cechy odpowiedzialności za rezultat (wady dzieła), a były w istocie umowami starannego działania.

Sąd Okręgowy ustalił, że umowy zawierane pomiędzy (...) Sp. z o.o., a zainteresowanymi nie spełniają cech charakterystycznych dla umowy o dzieło. Są one umowami starannego działania, ich rezultat nie ma postaci materialnej lub też niematerialnej. Zainteresowani wykonywali czynności na zlecenie pracodawcy, prowadzili systematycznie zajęcia dla grup, lub regularnie w systemie zmianowym wykonywali czynności polegające na obsłudze bieżącej klientów siłowni korzystających ze sprzętu do ćwiczeń. Zainteresowani przeprowadzali zajęcia grupowe z należytą starannością pokazywali ćwiczenia, których wcześniej uczyli się na kursie, sami decydowali jakie ćwiczenia będą kolejno wykonywane przez grupę, natomiast odbywało się to według powtarzającego się schematu. Trenerzy personalni natomiast czuwali nad tym, aby osoby korzystające z urządzeń dostępnych na siłowni prawidłowo używali sprzętu, aby ktoś nie zrobił sobie krzywdy, jeżeli ktoś był zainteresowany w rozmowie umawiali się na dodatkowy trening personalny już poza godzinami pracy w ramach trenera personalnego na siłowni, za oddzielnym wynagrodzeniem, jednak były to przypadki sporadyczne. Prowadzący zajęcia grupowe, nie umawiali się z klientami fitness klubu na określone rezultaty, efekty. Ich praca była oceniana przez klientów w formie ankiety dostępnej w recepcji, bądź poprzez samą obecność na zajęciach. Klienci niezadowoleni za przeprowadzanych zajęć przestawali na nie przychodzić, nie zgłaszali do prowadzącego bezpośrednich uwag.

Sad pierwszej instancji zważył, że zamiar zawarcia umowy o dzieło, a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą zmienić charakteru zatrudnienia zainicjowanego taką umową, jeśli wykazuje ono w przeważającym stopniu cechy innego stosunku prawnego (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 315/07, lex nr 470956). O charakterze umowy decyduje zatem jej treść w zakresie wszystkich elementów zobowiązania. Zdaniem Sądu meriti, dla potrzeb niniejszych ustaleń bez znaczenia pozostawało to, jak strony nazwały zawarte umowy. Oceniając charakter umów, należy bowiem brać pod uwagę nie tylko postanowienia przyjęte przez strony (mogące celowo stwarzać pozory zawarcia innej umowy), lecz także faktyczne warunki ich wykonywania. Nazwa umowy nie może automatycznie przesądzać o jej charakterze. W tym celu zasadnym było zbadanie zarówno postanowień umownych, jak i praktycznych aspektów wykonywania zawartych umów.
W odniesieniu do treści zawartych przez strony umów Sąd Okręgowy wskazuje, że użyte w nich sformułowania mogły budzić wątpliwości co do właściwego charakteru umów zawartych pomiędzy B. D., M. K., A. L., P. Ł., B. W., W. W., I. W. a odwołującą się spółką (...) Sp. z o.o. Posługiwanie się przez odwołującą określeniami typu prowadzenie zajęć grupowych bądź prowadzenie treningów personalnych budzi wątpliwości co do tego, czy przedmiotem umowy był konkretny, zindywidualizowany, możliwy do weryfikacji rezultat. Prowadzenie zajęć grupowych bądź prowadzenie treningów personalnych bardziej nasuwa wniosek, że było to regularne i systematyczne wykonywanie czynności na polecenie pracodawcy zgodnie z ustalonymi regułami, zasadami dotyczącymi wykonywania takich czynności.

W ocenie Sądu Okręgowego czynności będące przedmiotem spornych umów nie były czynnościami przynoszącymi konkretny rezultat, możliwy do obiektywnej weryfikacji. Nie jest możliwe określenie jaki rezultat materialny (rzecz czy zespół rzeczy) lub niematerialny - miałby powstać w efekcie wykonywania tychże czynności. Z treści zawartych z zainteresowanymi umów nie wynika, jakie konkretne dzieło miało powstać, jakie miało spełniać parametry. Ponadto czynności wykonywane przez poszczególnych zainteresowanych stanowiły w istocie zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń połączone z instruktarzem obsługi urządzeń dostępnych na terenie siłowni, natomiast podczas prowadzenia zajęć grupowych pokazywanie grupie klientów ćwiczeń w ramach określonego schematu dotyczącego konkretnego rodzaju zajęć w określonym czasie, na podstawie ustalonych wcześniej grafików. Wykonywanie takich czynności w oparciu o osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie miało charakteru incydentalnego, bowiem obywało się systematycznie na podstawie grafików. Nie wykazano by jakiekolwiek przymioty wykonawcy były weryfikowane, poza obecnością klientów na zajęciach. Powyższe również, zdaniem Sądu pierwszej instancji, wskazuje na zobowiązanie się ubezpieczonych jedynie do starannego działania. Nadto, przeciwko uznaniu przedmiotowych umów za umowy o dzieło przemawia fakt, iż nie istnieje możliwość poddania kontroli efektów pracy zainteresowanych pod kątem osiągnięcia konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu. Z materiału dowodowego nie wynika, aby wykonywana praca poddawana była przez spółkę szczegółowej weryfikacji. Wypłata wynagrodzenia odbywała się w oparciu o podpisane grafiki, które świadczyły ile godzin dana osoba przepracowała. W ocenie Sądu Okręgowego, już to samo wystarczy, aby zdyskredytować umowy zawarte z zainteresowanymi jako umowy o dzieło. Strony nie przedstawiły wiarygodnych dowodów na wykonanie dzieła. Skoro zaś umowa o dzieło jest umową rezultatu, to wykonawca dzieła musi mieć możliwość przedstawienia finalnego efektu swojej pracy i za tę pracę winien ponosić osobiście odpowiedzialność.

W tym kontekście Sąd zwrócił uwagę, że "dzieło" zawsze musi być jednorazowym efektem, zindywidualizowanym już na etapie zawierania umowy i możliwym do jednoznacznego zweryfikowania po wykonaniu. Z taką definicją, co do zasady nie koresponduje więc wykonywanie powtarzalnych czynności, w systemie pracy ciągłej. Szereg powtarzalnych czynności, nawet gdy prowadzi do wymiernego efektu, nie może być rozumiany jako jednorazowy rezultat i kwalifikowany jako realizacja umowy o dzieło (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 714/12, Lex nr 1322060). Konieczność opracowania przebiegu zajęć, czy tłumaczenia bądź pokazywania jak należy korzystać z urządzenia do ćwiczeń nie przesądza o tym, że rezultat tej pracy intelektualnej należy uznać za "dzieło".

W istocie celem zawieranych umów o dzieło było uniknięcie dopełnienia obowiązków płatnika składek i w celu osiągnięcia takiego rezultatu nie może być abstrakcyjnie interpretowana zasada swobody umów, prezentowana przez płatnika w odwołaniu. Z tych motywów, zdaniem Sądu podniesione w odwołaniu zarzuty są całkowicie chybione, jako uwarunkowane jedynie interesem procesowym strony, któremu bezkrytycznie płatnik składek podporządkował cechy umowy o dzieło. Wobec powyższego przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych daje organowi rentowemu podstawy do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie prawidłowości zgłaszania i przebiegu ubezpieczeń społecznym, co jednoznacznie sprowadza się do badania rzeczywistej treści tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (tak wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1539/11, Lex nr 1127086).

W tym stanie rzeczy, stosownie do treści art. 477 14 § 1 k.p.c., Sąd Okręgowy oddalił odwołania płatnika składek od decyzji z dnia 26.08.2016 r. dotyczących ubezpieczonych B. D., M. K., A. L., B. W., W. W., I. W. oraz z dnia 17.04.2018 r. dotyczących P. Ł. jako bezzasadne.

Sąd miał na uwadze, że odwołanie od decyzji z dnia 26.08.2016 r. dotyczące P. Ł. nr (...) oraz nr (...) okazały się częściowo zasadne, ponieważ P. Ł. był studentem studiów stacjonarnych I – stopnia na kierunku fizjoterapia w okresie od 28.09.2009 r. do 02.07.2012 r. oraz drugiego stopnia od 1.10.2012 r. do 31.07.2014 r., został skreślony z listy studentów 31.07.2014r., wznowił studia od 01.10.2015r. i został skreślony 28.01.2016 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 u.s.u.s. osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Dla zleceniodawcy zatrudniającego wymienione wyżej osoby nie ma znaczenia, czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, jak również czy uczelnia jest placówką państwową, czy też prywatną. W związku z tym, zatrudniając ucznia lub studenta do 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy zaznaczyć, że uczniem pozostaje się do 31 sierpnia danego roku. Dotyczy to osób, które kontynuują naukę w tej samej szkole, rozpoczynają naukę w kolejnej, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września, lub nie kontynuują nauki. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, powinny być uznawane za uczniów szkoły ponadpodstawowej do 30 września danego roku, ponieważ status studenta osoby te uzyskują formalnie dopiero od dnia immatrykulacji. Status studenta osoba traci po ukończeniu studiów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu - w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii, zaliczenia przez studenta ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki - w przypadku kierunku farmacja. Oczywiście osoba traci status studenta student również w przypadku skreślenia z listy studentów.

Mając na względzie powyższe organ rentowy słusznie zmienił decyzje dotyczące P. Ł. z dnia 26.08.2016 r. nr (...) oraz z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr (...). Na podstawie decyzji z dnia 17.04.2018 r. nr (...) ponownie ustalono wysokość składek na FGŚP w okresie od 04/2014 do 08/2014 , natomiast na podstawie decyzji z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr (...) ustalono, że P. Ł. jako student podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od .08.2014 r. do 30.09.2015 r. z tytułu umowy zlecenia.

Sąd na podstawie art. 477 13 § 1 k.p.c., umorzył postępowanie w sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego z dnia 26.08.2016 r. dotyczące P. Ł. w zakresie jakim decyzje te zmienione zostały decyzjami z dnia 17.04.2018 r. nr (...) oraz nr (...).

O kosztach zastępstwa procesowego, Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1804 ze zm.), po 180,00 zł za każde odwołanie od decyzji (180,00 zł x 11 = 1 980,00).

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem przesłać pełnomocnikowi odwołującego.

Inne orzeczenia