Wyrok SN z dnia 30.04.2019 sygn. I CSK 181/18

Sygrantura: I CSK 181/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-30
Skład: Jacek Grela SSN (przewodniczący), Małgorzata Manowska SSN, Tomasz Szanciło SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Postanowienie

Sygn. akt I CSK 181/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)

SSN Małgorzata Manowska

SSN Tomasz Szanciło (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń […] S.A. w W. o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej powódki

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt VI ACa […],

uchyla zaskarżony wyrok co do punktu I i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w […] do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia