Postanowienie z dnia 11.05.2016 sygn. III S 76/16

Sygrantura: III S 76/16
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2016-05-11
Skład: Elżbieta Matyasik (przewodniczący), Joanna Łukasińska-Kanty , Lucyna Morys-Magiera

Sygn. akt III S 76/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Elżbieta Matyasik

Sędziowie: SO Lucyna Morys – Magiera

SR (del.) Joanna Łukasińska - Kanty (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy D. K.

z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie III Nsm 943/15 Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

postanawia:

oddalić skargę.

SSR (del.) Joanna Łukasińska – Kanty SSO Elżbieta Matyasik SSO Lucyna Morys – Magiera

Sygn. akt III S 76/16

UZASADNIENIE

Skarżący D. K. w dniu 1 kwietnia 2016r. wniósł skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, w której żądał stwierdzenia przewlekłości w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. III Nsm 943/15. Skarżący wniósł przy tym o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł za przewlekłość postępowania w przedmiocie rozstrzygnięcia sprawy, o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł za przewlekłość postępowania w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie oraz o zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim kosztów postępowania. Na uzasadnienie wskazał, że dnia 27 października 2015r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o wydanie dziecka, a termin rozprawy został wyznaczony na 20 grudnia 2015r. Również uczestniczka postępowania złożyła zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego. W ocenie skarżącego, sprawa do chwili obecnej nie została rozpoznana, podobnie jak złożony dnia 9 marca 2016r. wniosek o zabezpieczenie. Podniósł, że sprawa o wydanie dziecka jest jasna i prosta.

Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej. W uzasadnieniu wskazał, że poszczególne czynności były podejmowane terminowo i prawidłowo. Ze względu na zmieniające się okoliczności sprawy, również termin rozprawy został wyznaczony bez zbędnej zwłoki.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. akt III Nsm 943/15 dnia 27 października 2015r. został złożony wniosek o wydanie dziecka, który tego samego dnia został wraz z aktami sprawy przedłożony sędziemu referentowi. W dniu 19 listopada 2015r. sędzia referent wyznaczył termin rozprawy na 21 grudnia 2015r. oraz nakazał wezwać strony postępowania do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania, zawiadomić o toczącym się postępowaniu Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, a także zwrócić się do Sądu Okręgowego w Gliwicach celem ustalenia, czy postanowienie wydane w trybie zabezpieczenia w sprawie II RC 516/13 co do punktu drugiego zostało zaskarżone oraz czy postanowienie to zmienia postanowienie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie I. N. 347/10. Nadto, sędzia referent zlecił kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Pismem doręczonym 8 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim udzielił odpowiedzi. W dniu 18 grudnia 2015r. do akt sprawy załączono wywiad środowiskowy sporządzony przez kuratora. Następnie, dnia 21 grudnia 2015r. uczestniczka postępowania złożyła wniosek o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim M. Z. oraz wnioski o przeprowadzenie wskazanych dowodów. Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd postanowił odroczyć rozprawę z terminem z urzędu, celem rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego, który został oddalony postanowieniem z 11 stycznia 2016r. Odpis tego postanowienia został doręczony uczestniczce 1 lutego 2016r., zaś pełnomocnikowi

Sygn. akt III S 76/16

skarżącego – 18 stycznia 2016r. Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie zostało złożone dnia 8 lutego 2016r. Zarządzeniem z 17 lutego 2016r., uznanym za doręczone z dniem 8 marca 2016r., wezwano uczestniczkę do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, które zostały uzupełnione 15 marca 2016r. Z kolei dnia 9 marca 2016r. skarżący złożył wniosek o zabezpieczenie poprzez wydanie małoletniego. Postanowieniem z 15 marca 2016r. zażalenie uczestniczki zostało odrzucone. Następnie, w dniu 1 kwietnia 2016r. ustalono telefonicznie, że postanowienie wydane w trybie zabezpieczenia z 8 października 2015r. zostało zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2016r., który to zwrócił akta sprawy Sądowi Okręgowemu w Gliwicach Oddziałowi (...) w R., celem rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu wniesienia zażalenia. Ustalono przy tym, że skarżący złożył dnia 31 marca 2016r. wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wobec powyższych ustaleń, w dniu 1 kwietnia 2016r. sędzia referent wyznaczył termin rozprawy na 25 kwietnia 2016r. Na zarządzenie sędziego referenta, wezwano pełnomocnika skarżącego do wskazania, czy wobec orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2016r. podtrzymuje wniosek o wydanie dziecka, czy też wniosek ten cofa – w terminie 3 dni pod rygorem przyjęcie, że podtrzymuje wniosek. Wezwano także uczestniczkę postępowania do wskazania, czy podtrzymuje wniosek o wyłączenie sędziego i zażalenie na postanowienie sądu z dnia 11 stycznia 2016r., czy też cofa ten wniosek – w terminie 3 dni pod rygorem przyjęcia, że podtrzymuje wniosek i zażalenie. Następnie, zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2016r. wyznaczono termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie z 9 marca 2016r. na dzień 14 kwietnia 2016r. oraz sędziego referenta. Dnia 14 kwietnia 2016r., postanowiono odroczyć posiedzenie na 21 kwietnia 2016r. Pismem wniesionym 19 kwietnia 2016r., uczestniczka poinformowała, że nie podtrzymuje wniosku o wyłączenie sędziego oraz zażalenia na postanowienie z 11 stycznia 2016r. Postanowieniem z 20 kwietnia 2016r. uchylono postanowienie z 15 marca 2016r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia oraz umorzono postępowanie wywołane wniesieniem zażalenia na postanowienie z dnia 11 stycznia 2016r. Z kolei dnia 21 kwietnia 2016r. postanowiono oddalić wniosek skarżącego o zabezpieczenie. Następnie, 25 kwietnia 2016r. oddalono wniosek o wydanie dziecka.

Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz.1843 ze zm., dalej „ustawa”) przewlekłość postępowania zachodzi wtedy, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Oznacza to konieczność badania czy uchybienia organu prowadzącego postępowanie, o ile wystąpiły, doprowadziły do wydłużenia jego trwania ponad czas potrzebny do zakończenia sprawy.

Sygn. akt III S 76/16

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy wskazać należy, że nie doszło do takiego rodzaju opóźnień w podejmowanych przez Sąd czynnościach, które czyniłyby skargę na przewlekłość postępowania zasadną. Zwrócić bowiem należy uwagę, że wobec toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach Ośrodkiem (...) w R. postępowania o sygnaturze akt II RC 516/13 oraz wydanego w tym postępowaniu postanowienia z 8 października 2015r., które to stanowiło podstawę do zainicjowania postępowania o wydanie małoletniego, konieczne było ustalenie, czy owo postanowienie jest prawomocne oraz podjęcie w sprawie licznych czynności. Czynności te nie były nadmiernie rozciągnięte w czasie, ani zbędne. Zwrócić należy również uwagę, że wpływ na okres trwania postępowania miało również złożenie przez uczestniczkę postępowania wniosku o wyłączenie sędziego, co skutkowało odroczeniem rozprawy wyznaczonej na 21 grudnia 2015r.

Wobec powyższego, nie można było uznać, aby trwające od dnia 27 października 2015r. postępowanie cechowała długoterminowość. Podkreślenia wymaga, że o przewlekłości postępowania stanowi nie czas jego trwania a nieuzasadniona zwłoka w podejmowaniu czynności procesowych, bądź też niepodejmowanie czynności w ogóle. Niewątpliwie, w rozpatrywanej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. Ocena przewlekłości w podejmowanych przez Sąd czynnościach nie może być także oderwana zarówno od konkretnych realiów sprawy, jak i obowiązku Sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach. Szybkość orzekania nie może stanowić przeszkody we właściwym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego, w oparciu o art. 12 ust. 1 wskazanej ustawy należało orzec jak w sentencji postanowienia.

SSR (del.) Joanna Łukasińska – Kanty SSO Elżbieta Matyasik SSO Lucyna Morys – Magiera

Inne orzeczenia