Wyrok WSA z dnia 13.02.2008 sygn. III SA/Po 813/07

Sygrantura: III SA/Po 813/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-02-13
Skład: Marzenna Kosewska , Szymon Widłak (sprawozdawca), Walentyna Długaszewska (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędzia WSA Marzenna Kosewska As. sąd. Szymon Widłak (spr.) Protokolant : st. sekr. sąd. Barbara Dropek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2008 r. przy udziale sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania za prawidłowe zgłoszenie celne oddala skargę /-/Sz. Widłak /-/W. Długaszewska /-/M. Kosewska WSA/wyr. 1- sentencja wyroku

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Celnej w P. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), art.85 § 1 oraz art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r.- Kodeks celny (tj: Dz. U. Nr 75, poz.802 ze zm.), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 e zm.), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U nr 68, poz. 623) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w P. nr [...] z dnia [...]

W uzasadnieniu organ drugiej instancji podał, iż jednolitymi dokumentami administracyjnymi [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [...] z dnia [...], [....] z dnia [...], objęto procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych towary określane przez eksportera na fakturach jako "MELANGE LYCASIN + GLYCERINE -PAHSH", a zgłaszane przez spółkę A jako lycasiny i gliceryny -mieszaniny, słodziki PAHSH do kodu PCN 2106 90 92 0, ze stawką celną 20%.

Wnioskiem z dnia [...] spółka zwróciła się o zwrot należności celnych wraz z odsetkami. We wniosku wyjaśniła, że w odniesieniu do powyższych towarów właściwym jest kod PCN 3824 90 95 0, obejmujący "mieszaniny substancji chemicznych, pozostałe z pozostałych". Powyższe skutkuje zastosowaniem stawki celnej w wysokości 0%, a tym samym zwrotu należności celnych. W dalszej części wniosku spółka przedstawiła argumenty przemawiające za zaklasyfikowaniem spornego towaru do pozycji 3824 oraz argumenty wykluczające zaklasyfikowanie go do pozycji 2106.

W konsekwencji organ I instancji w dniu [...] wydał decyzję nr [...] i uznał zgłoszenia celne za prawidłowe.

Od powyższej decyzji Spółka A złożyła odwołanie.

W trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego postanowieniem z dnia [...] organ II instancji dopuścił jako dowody w sprawie dotyczącej klasyfikacji taryfowej preparatu o nazwie handlowej LYCASIN PAHSH dokumenty znajdujące się w aktach analogicznych spraw:

certyfikat analizy - jakości

dane o dostawach towaru o nazwie PAHSH

pismo Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej nr [...] z dnia [...] wraz z załącznikami

pismo Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej nr [...] z dnia [...]

opis procesu produkcji gumy do żucia oraz procesu otrzymywania preparatu PAHSH

sprawozdanie z badań z dnia [...],

* opinię biegłego prof. J. K. z Katedry Technologii Żywienia Człowieka z Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w P. z dnia [...],

W dalszej części uzasadnienia Dyrektor Izby Celnej w P. argumentował, iż zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Kodeks celny należności celne przywozowe są wymagalne wg stanu towaru i jego wartości celnej w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących. Do ustalania prawidłowej klasyfikacji taryfowej towarów, dla potrzeb cła mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks celny (art. 13) oraz wydane na jego podstawie akty prawne. Obowiązująca w dniu dokonania zgłoszenia celnego Taryfa celna, oparta jest o nazewnictwo i zasady interpretacji Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). Stanowi ona rozwiniętą wersję, 8-znakowego systemu Scalonej Nomenklatury (CN), opracowanego przez Komisję Wspólnot Europejskich i stosowaną w krajach Unii Europejskiej, będącego z kolei rozszerzeniem 6-znakowego międzynarodowego systemu klasyfikacji towarów o nazwie Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, opracowanego przez Radę Współpracy Celnej (obecnie Światowa Organizacja Celna) i przyjętego w ramach Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. (załącznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 11, poz. 62), do której Polska przystąpiła dnia 1 stycznia 1996 r. (oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów - Dz. U. z 1997 r. Nr 11 poz. 63). Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega pewnym warunkom określającym zasady, na których jest oparta oraz ogólnym regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że określony towar zawsze jest klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji z wyłączeniem innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zatem dla każdego importowanego towaru przypisany jest odpowiedni kod taryfy celnej (kod PCN).

Dla celów prawnych taryfikację ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działów. Przeznaczenie towaru ma znaczenie tylko wtedy, gdy sama taryfa w ten sposób różnicuje klasyfikację wyrobów. Ponadto przy ustalaniu właściwej pozycji taryfowej, należy kierować się: ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej zamieszczonymi w Taryfie celnej, oraz uwagami do poszczególnych działów i sekcji, które przesądzają o klasyfikacji wyrobów, oraz wyjaśnieniami do Taryfy celnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (Dz.U. Nr 74 z 1999r. poz. 830).

Klasyfikację taryfową przeprowadza się w oparciu o zakres przedmiotowy towaru, w odniesieniu do jego stanu (materiał, postać, stopień przetworzenia itp) w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego.

Ze zgromadzonych dokumentów zdaniem organu II – ej instancji wynika, że sporny preparat to produkt o nazwie handlowej LYCASIN PAHSH - mieszanina lycasiny i gliceryny - składający się z syropu o nazwie handlowej Lycasin i alkoholu trójwodorotlenowego - gliceryny. Mieszanina ta jest używana do produkcji gumy do żucia.

Powyższy towar objęty procedurami uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych spółka zgłaszała do kodu PCN 2106 90 92 0. Następnie w piśmie z dnia [...]. wystąpiła z wnioskiem o zmianę kodu PCN twierdząc, iż ww. towar należy klasyfikować do pozycji 3824 jako pozostały produkt chemiczny gdzie indziej nie wymieniony, ani nie włączony, a dokładniej do kodu PCN 3824 90 95 0.

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem organów celnych przedmiotowa mieszanina powinna być objęta pozycją 2106, która obejmuje "Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone". Według Wyjaśnień do Taryfy celnej obejmuje ona różne przetwory spożywcze, pod warunkiem, że nie są objęte jakąkolwiek inną pozycją w nomenklaturze.

W dalszej części uzasadnienia decyzji Dyrektor Izby Celnej w P. stwierdził, iż przy ewentualnej możliwości klasyfikacji tego preparatu do pozycji 3824 należało postępować zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do Działu 38, który obejmuje różne produkty chemiczne. Przy czym zasadniczą staje się uwaga 1b do tego działu, wskazująca, iż niniejszy dział nie obejmuje mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych.

Uwagi ogólne do działu 38 Taryfy celnej stanowią natomiast, "iż dla celów ww. uwagi 1b do tego działu wyrażenie "produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze" odnosi się głównie do produktów jadalnych klasyfikowanych do sekcji od I do IV. Wyrażenie "produkty spożywcze lub inne substancje odżywcze" obejmuje także niektóre inne produkty, np. produkty objęte działem 28, stosowane jako mineralne dodatki w produkcji artykułów spożywczych, alkohole cukrowe objęte pozycją 2905, aminokwasy egzogenne objęte pozycją 2922, lecytynę objętą pozycją 2923, prowitaminy i witaminy objęte pozycją 2936,cukry objęte pozycją 2940, frakcje krwi pochodzenia zwierzęcego objęte pozycją 3002 i sorbit objęty pozycją 3824. Zdaniem organu odwoławczego ten wykaz produktów jest wykazem przykładowym i nie powinien być traktowany jako w pełni wyczerpujący, dlatego też do przedmiotowego towaru znajduje zastosowanie uwaga 1b do działu 38. Natomiast zgodnie z uwagą B do pozycji 2106 - "niniejsza pozycja obejmuje następujące przetwory spożywcze: przetwory składające się całkowicie lub częściowo ze środków spożywczych, stosowane do produkcji napojów lub przetworów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Niniejsza pozycja obejmuje przetwory składające się z mieszanin związków chemicznych (kwasów organicznych, soli wapniowych itd.) ze środkami spożywczymi (mąką, cukrem, mlekiem w proszku itd.), stosowane zarówno jako składniki produktów spożywczych, jak też dla polepszenia ich niektórych właściwości (wyglądu, trwałości itd.)." Uwaga ta wskazuje także na uwagi wyjaśniające do działu 38 (punkt 1 b).

Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych pozycji, pod kątem klasyfikacji spornego produktu należało zdefiniować podstawowe pojęcia występujące w ww. charakterystykach i w tym celu organ odwoławczy dopuścił jako dowody w sprawie materiały zebrane w trakcie analogicznych postępowań prowadzonych przez ten organ w stosunku do spółki m.in. opinię biegłego, który zajął stanowisko odnośnie cech sprowadzonego preparatu przy uwzględnieniu kryteriów podziału określonych w przepisach celnych.

W ocenie organu II- ej instancji z opinii biegłego wynika w konsekwencji, iż oceniany preparat oraz wszystkie jego składniki: glicerol, sorbitol i maltitol i inne oligi- oraz polisacharydy, w świetle przepisów prawnych oraz praktyki technologicznej należy określić jako środki spożywcze ponieważ stanowią zamierzony dodatek do gumy do żucia, co uniemożliwia zastosowanie klasyfikacji sugerowanej przez spółkę.

W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik spółki wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zarzucając im naruszenie przepisów o postępowania: art. 122, 187 § 1, art. 191 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej, przez nierozpatrzenie i nieocenienie całego materiału dowodowego w wyniku pominięcia części treści opinii biegłego z dnia 26 maja 2006r.; art. 122,187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej przez błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na uznaniu, że towar importowany przez spółkę nie jest produktem chemicznym natomiast jest przetworem spożywczym; art. 180 § 1 i art. 197 § 1, art. 120,122,187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej przez rozstrzygnięcie sprawy na podstawie wykładni prawa dokonanej przez biegłego prof. J.K. w opinii z dnia [...] nadto naruszenie prawa materialnego, tj. reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Systemu Zharmonizowanego, określonych w załączniku do Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów sporządzonej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983r. (Dz.U.Nr 11 poz. 62) przez błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że importowany przez spółkę towar o nazwie LYCASIN PAHSH nie jest preparatem przemysłu chemicznego, klasyfikowanym w pozycji 3824 HS, kod 3824 90 HS "produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego łub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone" a przyjęciu, iż jest on przetworem spożywczym gdzie indziej nie wymienionym ani nie włączonym, klasyfikowanym w pozycji 2106 HS, kod: 2106 90 HS "przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone, pozostałe"; naruszenie reguł 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Scalonej Nomenklatury, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 239, poz. 2031) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 220, poz. 2170), przez błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że importowany przez Spółkę towar o nazwie LYCASIN PAHSH nie jest preparatem przemysłu chemicznego, klasyfikowanym w pozycji 3824 PCN, kod 3824 90 95 0 PCN "Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, pozostałe" a przyjęciu, iż jest on "przetworem spożywczym gdzie indziej nie wymienionym ani nie włączonym", klasyfikowanymi w pozycji 2106 PCN, w podpozycji 2106 90 92 0 PCN "przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, pozostałe, niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi".

W skardze zarzucono także błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie Uwagi 1 (b) do działu 38 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 226, poz. 1885 ze zm.) oraz § 1 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 219, poz. 2153 ze zm.); naruszenie art. 13 § 1 i 5 oraz art. 85 § 1 Kodeksu celnego, a także naruszenie § 1 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 226, poz. 1885 ze zm.) oraz § 1 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 219, poz. 2153 ze zm.) przez błędne uznanie, że do importowanego przez Spółkę towaru o nazwie LYCASIN PAHSH zastosowanie powinna mieć autonomiczna stawka celna w wysokości 20%, właściwa dla importu produktów klasyfikowanych według 2106 90 92 0 PCN, podczas gdy do importu tego towaru, będącego "preparatem przemysłu chemicznego", klasyfikowanym w pozycji 3824 PCN, kod 3824 90 95 0 PCN właściwa była stawka celna w wysokości 0%.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w P. wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Skarga okazała się nieuzasadniona.

Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie zasadniczą okolicznością sporną między stronami pozostawała kwestia klasyfikacji taryfowej sprowadzonego przez spółkę A towaru o nazwie handlowej PAHSH ( mieszaniny lycasiny i gliceryny ), używanego do produkcji gumy do żucia.

Strona skarżąca stoi na stanowisku, że przedmiotowy towar winno klasyfikować się do podpozycji 90 Taryfy celnej jako pozostały produkt chemiczny gdzie indziej nie wymieniony, ani nie włączony (kodu PCN 3824 90 95 0), natomiast organy celne uznały za prawidłową klasyfikację kod PCN: 2106 90 92 0 jako "Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone" ze względu na skład oraz charakter spornego preparatu, powołując się przy tym na uwagę 1 b) do działu 38 Taryfy celnej, z której wynika, że dział ten nie obejmuje mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (przeważnie pozycja 2106).

Na wstępie należy zaznaczyć, iż sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyrokach rozstrzygających spór tych samych podmiotów dotyczący tych samych produktów a zaistniały w wysoce zbliżonym stanie faktycznym (vide np. wyrok z dnia 28 lutego 2007r. sygn. III SA/Po 963/06).

W ocenie Sądu ustalenia faktyczne dokonane przez organ celny w oparciu o opinię biegłego - prof. dr hab. J. K. z Katedry Technologii Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w P. z dnia [...] okazały się wystarczające do przyjęcia konieczności zaliczenia spornego preparatu do pozycji PCN 2106 90 92 0, zgodnie z regułą 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.

Biegły określił sporny preparat oraz wszystkie jego składniki jako środek spożywczy, stanowiący dodatek do gumy do żucia i zawierający "dozwolone substancje zapachowe". Dodał przy tym, iż nie można go jednocześnie uznać za przetwór spożywczy w rozumieniu użytym w sporządzonej opinii. Wbrew zarzutom skargi nie można było jednak przyjąć, iż niezakwalifikowanie przez biegłego badanego preparatu do kategorii przetworów spożywczych (czyli produktów uzyskanych z surowców spożywczych w wyniku ich przeróbki lub obróbki w czasie procesu technologicznego) jest jednoznaczne z niemożnością uznania go za przetwór spożywczy w rozumieniu Taryfy celnej. Biegły odnosił się bowiem do pojęć używanych w technologii żywności i nauce o żywieniu człowieka, podczas gdy pojęcie "przetwór spożywczy" w rozumieniu Taryfy celnej oraz Wyjaśnień do Taryfy celnej posiada odrębne, niejako autonomiczne znaczenie. Organ odwoławczy trafnie zauważył w odpowiedzi na skargę, iż definicje użyte w opinii biegłego nie mogły mieć wobec tego znaczenia stricte normatywnego (inaczej niż w przypadku definicji z Taryfy celnej), wobec czego pełniły one rolę jedynie posiłkową.

Z braku precyzyjnej definicji "przetworu spożywczego" w samej Taryfie za przetwór spożywczy w rozumieniu Taryfy należałoby uznać wszelkie produkty określone w opinii biegłego jako "środki spożywcze", czyli substancje lub produkty nadające się do spożycia przez ludzi oraz substancje dodawane do żywności w sposób zamierzony podczas wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Takie rozumienie jest zresztą zbieżne z treścią uwagi B do pozycji 2106 (w Wyjaśnieniach do Taryfy celnej), zgodnie z którą obejmuje ona przetwory składające się całkowicie lub częściowo ze środków spożywczych, stosowane m. in. do produkcji przetworów przeznaczonych do spożycia przez ludzi – w tym także mieszaniny związków chemicznych ze środkami spożywczymi, stosowane jako składniki produktów spożywczych.

Sporny preparat jako półprodukt powstały w procesie przetwórczym i wykorzystywany jako dodatek do żywności spełniał zatem definicyjne wymogi towarów z grupy przetworów spożywczych w znaczeniu Taryfy celnej. Z tego względu mógł on zostać zakwalifikowany do kategorii towarów z kodu PCN 2106 90 92 0 - Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; pozostałe przetwory nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające w masie mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi). Wynika to bezpośrednio z brzmienia tej pozycji w Taryfie celnej i uwag do pozycji 2106. Zastosowanie w niniejszej sprawie znajdowała zatem reguła 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z którą tytuły sekcji, działów, poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikacje towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz o ile nie jest to sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag zgodnie z pozostałymi regułami. Reguła ta ma wobec tego pierwszeństwo w stosowaniu przed innymi regułami ORINS, jako że nawiązuje bezpośrednio do rodzaju klasyfikowanego towaru. Pozostałe reguły mogą zatem znaleźć zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy podstawowe dane o towarze nie przesądzają o możliwości jego określonej klasyfikacji.

Tym samym nie było podstaw do przyjęcia prawidłowości zakwalifikowania spornego preparatu do wnioskowanego przez stronę skarżącą kodu PCN 3824 90 95 0. Dział 38 Taryfy celnej obejmuje ogólnie "produkty chemiczne różne" za wyjątkiem wyodrębnionych, określonych chemicznie pierwiastków i związków chemicznych (uwaga 1 a do działu) oraz mieszanin chemikaliów z produktami spożywczymi lub innymi substancjami odżywczymi, w rodzaju stosowanych do przygotowywania artykułów spożywczych (przeważnie pozycja nr 2106) – uwaga 1 b. Z treści uwagi 1 b wynika jednoznacznie, iż nie może ona obejmować żadnych mieszanin złożonych z produktów spożywczych lub innych substancji odżywczych. Sporny preparat jest natomiast mieszaniną zawierającą środki spożywcze, co wynika z opinii biegłego (chodzi o glicerol oraz oligo i polisacharydy będące wynikiem hydrolizy skrobii ). Jest to zatem przetwór spożywczy a nie – jak twierdzi sama strona – substancja chemiczna.

Za niezasadne należało także uznać zarzuty strony odnoszące się do pominięcia przez organ celny dowodów w postaci informacji z Europejskiej Bazy Wiążących Informacji Taryfowych, nie wynika z nich bowiem by dotyczyły konkretnie spornego preparatu PAHSH, ani towarów o podobnym składzie czy zastosowaniu. Z tego względu nie mogły zostać uznane na miarodajny materiał porównawczy w niniejszym postępowaniu dowodowym.

Bez znaczenia pozostawał ponadto fakt zaliczenia w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego (wydanych w 1996, 1998 i 1999r.) roztworu maltitolu do kodu 3824 90 95 0, albowiem klasyfikacja ta dotyczyła w istocie tylko jednego z kilku różnych składników przedmiotowej mieszaniny, wobec czego nie mogła przesądzać w istocie o prawidłowym określeniu jej kodu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd stwierdził wydanie zaskarżonej decyzji zgodnie z prawem, wobec czego orzekł o oddaleniu skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

/-/ Sz. Widłak /-/ W. Długaszewska /-/ M. Kosewska

D.W.d

Inne orzeczenia