Postanowienie WSA z dnia 08.09.2008 sygn. III SA/Kr 188/08

Sygrantura: III SA/Kr 188/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-09-08
Skład: Tadeusz Wołek (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 września 2008 r. sprawy ze skargi J. A. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] znak [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2004 r. postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie

J. A. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] znak [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2004 r.

Zarządzeniem z dnia 8 lutego 2008 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 126 zł., w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. W dniu 19 lutego 2008 r. zarządzenie to zostało skarżącej prawidłowo doręczone. Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 26 lutego 2008 r.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie wpis od skargi nie został uiszczony w przepisanym terminie. Dlatego też, Sąd odrzucił skargę na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Inne orzeczenia