Postanowienie KIO z dnia 26.03.2015 sygn. KIO 529/15

Sygrantura: KIO 529/15
Wydane przez: Krajowa Izba Odwoławcza
Z dnia: 2015-03-26
Skład: Renata Tubisz (przewodniczący)

Sygn. akt KIO 529/15

Sygn. akt: KIO 529/15

POSTANOWIENIE

z dnia 26 marca 2015 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 marca 2015 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca
2015r. przez odwołującego: Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im.
dr Jozefa Psarskiego w Ostrołęce; Al Jana Pawła II 120 A; 07-410 Ostrołęka

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Siemens
Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce


Przewodniczący: ……………Sygn. akt KIO 529/15

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości
diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jozefa Psarskiego w
Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją
pomieszczeń.
Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod poz. 2015/S 047-080903 w dniu 7 marca 2015 roku.

Odwołujący pismem z dnia 25 marca 2015r. skutecznie cofnął odwołanie.
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając wniosek cofnięcia odwołania na podstawie art. 187
ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp. umorzyła postępowanie odwoławcze wydając
postanowienie w sprawie.
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2010r. Nr 41, poz. 238) orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz odwołującego z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 %
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………

Inne orzeczenia