Postanowienie WSA z dnia 28.02.2014 sygn. II SA/Ol 51/14

Sygrantura: II SA/Ol 51/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-02-28
Skład: Bogusław Jażdżyk (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2014r. sprawy ze skargi P. N. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "[...]" w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2013r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynął wniosek P. N. o wstrzymanie, w trybie art. 23 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowania egzekucyjnego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 5 maja 2006r., dotyczącego obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego.

Postanowieniem z dnia "[...]" Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ( WINB) odmówił wstrzymania ww. postępowania egzekucyjnego.

Skargę na ww. postanowienie wywiódł P. N..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczna ocena podniesionych w skardze zarzutów poprzedzona być musi stwierdzeniem dopuszczalności wniesienia skargi złożonej w danej sprawie.

Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej p.p.s.a. (Dz. U. z 2012r., poz. 270), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu

w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Zgodnie z brzmieniem § 2 ww. artykułu, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany

w ustawie.

W ten sposób zostaje spełniony wymóg wyczerpania środków zaskarżenia i każdy

z podmiotów wymienionych w art. 50 ustawy p.p.s.a., uzyskuje prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia wydanego wskutek złożenia środka zaskarżenia.

Z kolei przepis art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a. zobowiązuje Sąd do odrzucenia skargi, jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Na gruncie niniejszej sprawy WINB postanowieniem z dnia "[...]" w oparciu o art. 23 § 1 i § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015) odmówił wstrzymania postępowania egzekucyjnego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego dotyczącego obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego.

Stosownie do przywołanego art. 23 § 1 ww. ustawy nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji. Natomiast zgodnie z § 6 tej regulacji prawnej organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ. W kontekście niniejszej sprawy należy jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na art. 23 § 8 wspomnianej ustawy, według którego na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Skarżący nie złożył w niniejszej sprawie zażalenia od zaskarżonego postanowienia z dnia "[...]" Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a zatem nie wyczerpał przysługującego mu środka zaskarżenia.

W tym stanie rzeczy za błędne należy uznać pouczenie organu nadzoru zawarte w zaskarżonym obecnie postanowieniu, co do możliwości wniesienia skargi do Sądu na to postanowienie.

Reasumując, wniesienie skargi do sądu administracyjnego przed wcześniejszym wykorzystaniem przez skarżącego środka zaskarżenia w postaci zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czyni przedmiotową skargę niedopuszczalną

W związku z powyższym skarga jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a.

Inne orzeczenia