Postanowienie WSA z dnia 24.07.2015 sygn. I SA/Sz 658/15

Sygrantura: I SA/Sz 658/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-07-24
Skład: Jolanta Kwiecińska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 24 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA – Jolanta Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

M.M wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia 20 stycznia 2015 r. nr [...] w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2011 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia 5 czerwca 2015 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia jego skargi.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłkę zawierającą odpis powyższego zarządzenia, skierowaną do Skarżącego na adres podany w skardze, po dwukrotnym awizowaniu (11 czerwca 2015 r. i 19 czerwca 2015 r.), w dniu 29 czerwca 2015 r. Urząd Pocztowy [...] opatrzył na stronie adresowej adnotacją "Zwrot do nadawcy. Nie podjęto w terminie" oraz odciskiem datownika i odesłał wraz z formularzem potwierdzenia odbioru organowi wysyłającemu, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Sądu, wpis od skargi nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Zgodnie z przepisami z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; zwana dalej: "P.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie, zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2015 r., wezwano Skarżącego do uiszczenia należnego wpisu od skargi. Jak wynika z okoliczności rozpatrywanej sprawy, odpis tego zarządzenia doręczono Skarżącemu 25 czerwca 2015 r., a doręczenie to nastąpiło w trybie określonym w art. 73 P.p.s.a.

Przepis art. 73 P.p.s.a. stanowi bowiem, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 P.p.s.a., pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2 (§ 1). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).

W związku z tym, że doręczenia odpisu zarządzenia dokonano 25 czerwca 2015 r., siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał 2 lipca 2015 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy. Skarżący we wskazanym terminie nie uiścił należnego wpisu.

W tym stanie sprawy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Inne orzeczenia