Postanowienie SN z dnia 30.04.2019 sygn. I CSK 185/18

Sygrantura: I CSK 185/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-30
Skład: Jacek Grela SSN (przewodniczący), Małgorzata Manowska SSN (autor uzasadnienia), Tomasz Szanciło SSN

Sygn. akt I CSK 185/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)

SSN Małgorzata Manowska (sprawozdawca)

SSN Tomasz Szanciło

w sprawie z wniosku A. G.

przy uczestnictwie T. G.

o podział majątku wspólnego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 30 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Okręgowego w T.

z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt I Ca […],

I. uchyla zaskarżone postanowienie częściowo, to jest:

1. w pkt I w części oddalającej apelację uczestnika postępowania co do punktów III b, VIII, IX, X, XIII, XIV, XVII i XVIII zawartych w postanowieniu Sądu Rejonowego w S. z dnia 5 stycznia 2017 r.

2. w pkt II w całości

i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w T. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego;

II. oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia