Postanowienie WSA z dnia 16.11.2018 sygn. II SA/Bk 719/18

Sygrantura: II SA/Bk 719/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-11-16
Skład: Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2018 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący T. L. złożył skargę do sądu administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w S. działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta S. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] odmywającą świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem opieki na córką Z. L.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

W myśl art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) – dalej jako "P.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Stosownie zaś do art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie skutek doręczenia zaskarżonej decyzji nastąpił z dniem [...] września 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji). W związku z powyższym trzydziestodniowy termin do złożenia skargi upływał w środę dniu [...] października 2017 r. Skarżący uchybił temu terminowi, nadając przesyłkę ze skargą w urzędzie pocztowym w dniu [...] października 2018 r. Data nadania przesyłki, z uwagi na nieczytelność datownika poczty została ustalona przez sąd na podstawie elektronicznego śledzenia przesyłek (k. 13 i 13v. akt sądowych)

W związku z powyższym skarga jako wniesiona z uchybieniem terminu podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia