Postanowienie SN z dnia 13.11.1996 sygn. III KKO 3/96

Sygrantura: III KKO 3/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1996-11-13
Skład: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca)

Postanowienie z dnia 13 listopada 1996 r.

III KKO 3/96

Wniosek do Kolegium Kompetencyjnego przy Sądzie Najwyższym o ustalenie organu właściwego do załatwiania sprawy złożony w toku postępowania w tej sprawie przed sądem podlega oddaleniu.

Przewodniczący Sędzia SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski, Andrzej Kijowski, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości: Tadeusz Szóstakowski, przedstawiciel Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów: Janina Biernat.

Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1996 r. na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Krystyny i Ryszarda R. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość.

p o s t a n o w i ł o:

oddalić wniosek

U z a s a d n i e n i e

Krystyna i Ryszard R. we wniosku z dnia 27 sierpnia 1996 r. wystąpili do Kolegium Kompetencyjnego przy Sądzie Najwyższym: "aby rozstrzygnięto spór o właściwość między organami administracji państwowej a sądami" w związku z tym, że wymienione we wniosku organy administracji państwowej i samorządowej, Prokuratury, Sądów, Policji, a także Kancelaria Sejmu, Najwyższa Izba Kontroli i Kancelaria Prezydenta RP nie podjęły: "działań zmierzających do usunięcia stanu niezgodnego z prawem, nakłonienia Gminy B. do zawarcia notarialnego aktu kupna na nabyte od nas grunty".

Pomimo wezwania o uzupełnienie wniosku Krystyna i Ryszard R. nie wskazali sprawy, której zarówno organ administracji, jak i sąd, nie rozstrzygnęły ze względu na powstały między nimi spór negatywny o właściwość (art. 192 § 1 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast w piśmie z dnia 4 października 1996 r. wnioskodawcy twierdzili, że padli ofiarą przestępstwa i w związku z tym oczekują od Kolegium Kompetencyjnego wyznaczenia takiego organu, który nakłoni Gminę B. do nabycia od nich działki gruntu. Z nadesłanego przez wnioskodawców pisma Sądu Wojewódzkiego w B. z dnia 24 maja 1996 r. wynika, że przed tym Sądem zawisła sprawa z powództwa Krystyny i Ryszarda R. przeciwko Gminie B. o ustalenie i odszkodowanie. Wnioskodawcy nie twierdzili jednakże, iż Sąd odmówił merytorycznego rozstrzygnięcia tej sprawy.

Na rozprawę przed Kolegium Kompetencyjnym wnioskodawcy nie stawili się i nie przedstawili wyjaśnień co do tego, czy ich sprawa nie została załatwiona z powodu sporu negatywnego między sądem a organem administracji o właściwość.

Na podstawie przedstawionych wyżej ustaleń Kolegium Kompetencyjne przy

Sądzie Najwyższym stwierdza bezzasadność wniosku. Wnioskodawcy nie wykazali bowiem, że ich sprawa nie została załatwiona na skutek uznania niewłaściwości zarówno sądu, jak i organu administracji. W świetle zebranych w sprawie materiałów należy przyjąć, że w sprawie wnioskodawców toczy się postępowanie sądowe, co samo przez się wyklucza istnienie negatywnego sporu o właściwość w rozumieniu art. 192 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tej sytuacji wniosek podlegał oddaleniu (art. 354 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 192 § 1 pkt 2 i art. 195 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Inne orzeczenia