Postanowienie SN z dnia 08.06.1994 sygn. II PO 6/94

Sygrantura: II PO 6/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-06-08
Skład: Stefania Szymańska (sprawozdawca)

Postanowienie z dnia 8 czerwca 1994 r.

II PO 6/94

Stosunki towarzysko-służbowe między sędziami sšdu stanowiš podstawę do wyłšczenia sędziów na ich żšdanie w sprawie dotyczšcej małżonka sędziego, jeżeli mogłyby wywołać wštpliwoœci co do ich bez-

stronnoœci i obiektywizmu, (art. 49 k.p.c.).

Przewodniczšcy SSN: Teresa Romer, Sędziowie SN: Stefania Szymańska (sprawozdawca), Maria Tyszel,

Sšd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 1994 r. sprawy z wniosku

Romualda M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wzrost

górniczej renty, na skutek wniosku sędziów Sšdu Apelacyjnego w K. o wyłšczenie

od rozpoznania sprawy

1. wyłšcza wszystkich sędziów Sšdu Apelacyjnego w K. od rozpoznania sprawy Romualda M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w S.

[...];

2. do rozpoznania sprawy wyznacza Sšd Apelacyjny we W.

U z a s a d n i e n i e

W piœmie z dnia 22 kwietnia 1994 r. Sędziowie Sšdu Apelacyjnego w K. wnieœli o wyłšczenie ich od rozpoznania sprawy Romualda M. przeciwko Zakładowi

Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w S. z tego powodu, że Romuald M jest mężem

sędziego Sšdu Apelacyjnego w K. - Pani Barbary M.. Zaznaczyli, że między sędziami Sšdu Apelacyjnego w K. zachodzš stosunki towarzysko-służbowe, których

charakter mógłby wywołać u strony przeciwnej wštpliwoœci co do bezstronnoœci i

ewentualnie braku obiektywizmu sędziów przy rozpoznaniu przedmiotowej sprawy.

Sšd Najwyższy uznał, że przedstawiona wyżej sytuacja, jak również dobro

wymiaru sprawiedliwoœci uzasadniajš uwzględnienie wniosku w myœl art. 49 k.p.c.

Wobec wyłšczenia sędziów Sšdu Apelacyjnego w K., Sšd Najwyższy wyznaczył do rozpoznania niniejszej sprawy Sšd Apelacyjny we W.

Inne orzeczenia