Postanowienie WSA z dnia 09.06.2011 sygn. II SA/Gl 262/11

Sygrantura: II SA/Gl 262/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-06-09
Skład: Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Kaznowska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej w sprawie odpadów p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1509/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne odnośnie zgodności art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 79c ust. 3, w związku z art. 79d ust. 3 ww. ustawy z art. 2 w związku z art. 184 konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...], którą to decyzją wymierzono E. D. karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 79c ust. 3, art. 79d ust. 3 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy również od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co uzasadnia zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, w oparciu o treść art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiotowej sprawie.

Inne orzeczenia