Postanowienie NSA z dnia 10.06.2011 sygn. II OSK 1056/11

Sygrantura: II OSK 1056/11
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-06-10
Skład: Wojciech Chróścielewski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 636/10 o odrzuceniu skargi K. B. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] marca 2010 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę K. B. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] marca 2010 r., w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia. Jak wskazał Sąd skarżąca K. B. odebrała zaskarżoną decyzję w dniu 15 marca 2010 r. Termin do wniesienia skargi upływał dla niej w myśl powołanego wyżej art. 53 § 1 p.p.s.a. w dniu 14 kwietnia 2010 r. W związku z tym skarga złożona przez K. B. w kancelarii urzędu - Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie w dniu 16 kwietnia 2010 r. jako spóźniona podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Od powyższego postanowienia K. B. wniosła skargę kasacyjną, domagając się jego uchylenia, zarzucając naruszenie:

1. art. 53 § 1 p.p.sa. w związku z art. 54 § 1 p.p.s.a., a to poprzez przyjęcie, iż skarga strony została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z naruszeniem wskazanych przepisów, tj. po upływie terminu 30 dni na jej wniesienie;

2. art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., a to poprzez odrzucenie skargi, która wniesiona została w terminie przewidzianym na jej wniesienie;

3. art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a., a to poprzez błędne obliczenie terminu, w którym strona uprawniona była do wniesienia skargi, wbrew powołanym w tym przepisie zasadom obliczania terminów wskazanych w przepisach prawa cywilnego.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 2 marca 2010 r., została awizowana po raz pierwszy w dniu 10 marca 2010 r., po raz kolejny zaś w dniu 18 marca 2010 r., ostatecznie zaś odebrana przez skarżącą w dniu 19 marca 2010 r. , a nie, jak ustalił Sąd I instancji, w dniu 15 marca 2010 r. . Na dowód powyższego skarżąca przedłożyła kserokopię koperty, w której nadana została przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję (co wynika z adnotacji na kopercie), a nadto pismo Poczty Polskiej S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Tarnowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. skierowane do skarżącej, w którym na jej prośbę podano informację o datach awizowania przesyłki, a następnie jej odbioru przez skarżącą.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie natomiast do 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze oraz wzgląd na okoliczności sprawy niniejszej należy stwierdzić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zastosował powołany wyżej przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. niezasadnie co wynikało z błędnie ustalonego stanu faktycznego sprawy. Istotnie bowiem, sposób w jaki skarżąca potwierdziła odbiór przesyłki co do daty jej odebrania mógł nasuwać wątpliwości czy było to dzień 15 marca 2010 czy 19 marca 2010 r. Jednak na zwrotnym potwierdzeniu odbioru na którym skarżąca potwierdziła odebranie przesyłki istnieje adnotacja, że przesyłkę awizowano powtórnie w dniu 18 marca 2010 r. Skarżąca nie mogła zatem pokwitować jej odbioru w dniu 15 marca 2010 r. – jak przyjął Sąd I instancji. Powyższe potwierdzają dowody załączone do skargi kasacyjnej. Z pisma Dyrektora Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej S.A. w Tarnowie wynika, że w dniu 18 marca 2010 r. dokonano powtórnej awizacji a przedmiotowa przesyłka została wydana w lokalu urzędu pocztowego [...] w dniu 19 marca 2010 r. a jej odbiór pokwitowała adresatka – K. B. Również z kserokopii załączone do skargi kasacyjnej koperty, w której została nadana przesyłka wynika, że w dniu 18 marca 2010 r. dokonano powtórnej awizacji.

W takiej sytuacji należało przyjąć, że skarżąca odebrała zaskarżoną decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w dniu 19 marca 2010 r. a nie jak ustalił Sąd w dniu 15 marca 2010 r. – a zatem skarga złożona osobiście w kancelarii urzędu w dniu 16 kwietnia 2010 r. został wniesiona w terminie przewidzianym w art. 53 § 1 p.p.s.a. Z tego względu zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2010 r. o odrzuceniu skargi K. B. jako wniesionej po upływie przewidzianego terminu podlega uchyleni jako wadliwe.

Z tego względu na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 182 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

Inne orzeczenia