Postanowienie WSA z dnia 26.08.2011 sygn. IV SA/Wa 752/11

Sygrantura: IV SA/Wa 752/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-08-26
Skład: Grzegorz Czerwiński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie O. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi krajowej [...] K. – B. na odcinku miasta O. wg wariantu południowego", oraz skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., którym umorzono postępowanie zażaleniowe od postanowienia Ministra Środowiska z dnia [...] października 2007 r. uzgadniającego warunki środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej [...] K. – B. na odcinku obwodnicy miasta O.

Z uwagi na to, że skarga Stowarzyszenia dotyczyła dwóch odrębnych rozstrzygnięć została zarejestrowana pod dwiema odrębnymi sygnaturami. Skarga na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2010 r. została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Wa 228/11 i w dniu 7 czerwca 2011 r. zapadł w tej sprawie wyrok. Do rozpoznania pozostała zatem skarga Stowarzyszenia na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r. zostało doręczone skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 26 marca 2010 r. Stwierdzić ponadto należy, że zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 26 kwietnia 2010 r. z racji tego, że ostatni dzień terminu – 25 kwietnia 2010 r. wypadał niedzielę.

Skargę nadaną w placówce pocztowej dnia 14 sierpnia 2010 r. (data stempla pocztowego) należy uznać za wniesioną z uchybieniem ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia