Postanowienie WSA z dnia 29.04.2014 sygn. II SA/Łd 940/13

Sygrantura: II SA/Łd 940/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-04-29
Skład: Leszek Foryś (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Dnia 29 kwietnia 2014 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat K.T.-M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi R.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać adwokat K.T.-M., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Łodzi przy ul. A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat K.T.-M. z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf

Uzasadnienie

II SA/Łd 940/13

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło pismo adwokat K.T.-M., informujące o sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 940/13, oddalającego skargę R.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Wyżej wymienione pismo zawierało także wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu przez adwokata ustanowionego z urzędu, wraz z oświadczeniem, że koszty te nie zostały pokryte w żadnej części.

Uwzględniając zatem wniosek, stosownie do przepisu § 19 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 461), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Inne orzeczenia