Postanowienie WSA z dnia 19.03.2007 sygn. VI SA/Wa 2006/05

Sygrantura: VI SA/Wa 2006/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-03-19
Skład: Piotr Borowiecki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów regularnych bez wymaganego zezwolenia postanawia - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Skarżąca K. P. wniosła w dniu 31 sierpnia 2005 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów regularnych bez wymaganego zezwolenia.

W związku z wydanym w dniu 6 grudnia 2006 r. postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I OZ 1626/06, strona skarżąca została wezwana na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r. do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 240,- złotych - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie powyższe zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej na wskazany przez nią adres zamieszkania, jednakże nie zostało podjęte przez stronę. Wezwanie to, dwukrotnie awizowane, wróciło do Sądu w dniu 5 marca 2007 r. z adnotacją doręczyciela: "Adresat nieobecny, nie przebywa w miejscu zamieszkania".

W dniu 12 marca 2007 r. Sąd pozostawił w/w wezwanie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, albowiem strona zaniedbała swojemu obowiązkowi wskazania zmiany adresu, pomimo prawidłowego pouczenia w tym zakresie.

Z akt sprawy wynika, iż pomimo wezwania do usunięcia braku formalnego skargi, strona skarżąca nie uiściła w wyznaczonym terminie wpisu od skargi (vide: informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego WSA w Warszawie z dnia 19 marca 2007 r. k. 120-120v. akt sądowoadministracyjnych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, iż strona skarżąca nie uiściła w terminie wyznaczonym przez Sąd wpisu sądowego, pomimo otrzymania pisemnego wezwania w tym zakresie, dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zdaniem Sądu nieuiszczenie wpisu od skargi stanowi niewątpliwie istotny brak formalny skargi, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie przepisu art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia