Postanowienie WSA z dnia 29.04.2008 sygn. I SA/Rz 913/07

Sygrantura: I SA/Rz 913/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-04-29
Skład: Bożena Wieczorska , Małgorzata Niedobylska (sprawozdawca, przewodniczący), Zbigniew Czarnik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Małgorzata NIedobylska (spr.) Sędziowie NSA Bożena Wieczorska WSA Zbigniew Czarnik Protokolant sek. sąd. Małgorzata Paśko po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym w dniu 29 kwietnia 2008r. na rozprawie sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w T na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług od importu towarów postanawia : I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zarządzić na rzecz skarżącej spółki z o.o. "A" z siedzibą w T zwrot uiszczonego wpisu od skargi w kwocie 100 (słownie: sto ) złotych.

Uzasadnienie

Spółka z o.o. "A" z siedzibą w T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości dla towarów importowanych objętych zgłoszeniem celnym JDA SAD poz. ew. [...] z dnia 14 lipca 2005 r.

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego dotycząca przedmiotowego zgłoszenia celnego została zarejestrowana pod sygn. I SA/Rz 903/07.

W piśmie procesowym z dnia 27 marca 2008 r. pełnomocnik Spółki adw. J.K. oświadczył, iż cofa skargę oraz wniósł o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

W myśl przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając na względzie powyższe, Sąd uznając cofnięcie za dopuszczalne, orzekł na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w sentencji.

Orzeczenie o zwrocie wniesionego wpisu opiera się na przepisie art.232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Inne orzeczenia