Postanowienie TK z dnia 05.01.1994 sygn. K 10/91

Sygrantura: K 10/91
Wydane przez: Trybunał Konsytytucyjny
Z dnia: 1994-01-05
Skład: Ferdynand Rymarz , Janusz Trzciński (przewodniczący), Lech Garlicki , Stefan Jaworski , Tomasz Dybowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE
z dnia 5 stycznia 1994 r.
(Sygn. K. 10/91)

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Przewodniczący wiceprezes TK: Janusz Trzciński

Sędziowie TK: Tomasz Dybowski (sprawozdawca)
Lech Garlicki
Stefan Jaworski
Ferdynand Rymarz

po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 1994 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 45 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234) z przepisami art. 1, 7 i 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

postanowił:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we wniosku z dnia 30 lipca 1991 r. wniosło o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 45 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234) z przepisami art. 1, 7 i 56 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wszczęciu postępowania a przed rozpoznaniem powyższego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny na rozprawie – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pismem z dnia 22 grudnia 1993 r. cofnęło swój wniosek z dnia 30 lipca 1991 r. i wniosło o umorzenie postępowania w sprawie.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470; zm. z 1993 r. Nr 47, poz. 213) oraz uchwała Sejmu z dnia 3 1 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 39, poz. 184) nie normują skutków prawnych cofnięcia wniosku przez podmioty określone art. 23 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ani trybu postępowania Trybunału Konstytucyjnego w przypadku cofnięcia wniosku.

W tym stanie prawnym Trybunał Konstytucyjny podejmując decyzję odwołał się od ogólnych zasad rządzących postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych i postanowił z powodu wycofania wniosku przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych umorzyć postępowanie.

Trybunał Konstytucyjny nie znalazł podstaw do kontynuowania postępowania w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Inne orzeczenia