Postanowienie TK z dnia 15.06.1993 sygn. U 3/93

Sygrantura: U 3/93
Wydane przez: Trybunał Konsytytucyjny
Z dnia: 1993-06-15
Skład: Andrzej Zoll , Ferdynand Rymarz (sprawozdawca), Tomasz Dybowski (przewodniczący)

23

Postanowienie
z dnia 15 czerwca 1993 r.
Sygn. akt (U. 3/93)


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia TK Tomasz Dybowski

Sędziowie TK: Ferdynand Rymarz - sprawozdawca
Andrzej Zoll

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 1993 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 1993 r. o stwierdzenie zgodności instrukcji nr 0015/92 dyrektora Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa z dnia 26 października 1992 r. o pracy pism analiz i informacji UOP z art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r., utrzymanym w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 424), oraz z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180 z późn. zm.).


postanowił:

umorzyć postępowanie.UZASADNIENIE


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wnioskiem z dnia 1 kwietnia 1993 r. wnosiła o zbadanie konstytucyjności instrukcji nr 0015/92 Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa w zakresie demokratycznego państwa prawnego oraz jej zgodności z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.

W toku przygotowania rozprawy - na żądanie Trybunału Konstytucyjnego - Minister Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 12 maja 1993 r. ustosunkował się do wniosku Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, w którym podniósł, że celem działania UOP określonym przez ustawę jest "ochrona bezpieczeństwa Państwa i jego porządku konstytucyjnego", a jednym z zadań UOP jest "przygotowanie dla najwyższych organów władzy i administracji państwowej informacji i analiz istotnych dla bezpieczeństwa państwa". Wychodząc z tych założeń dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP wydal instrukcję 0015/92 o pracy pism analiz i informacji, zatwierdzoną przez szefa UOP, która - zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych - jest zgodną z prawem.

Pismem z dnia 27 maja 1993 r. Minister Spraw Wewnętrznych zawiadomił Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że Szef Urzędu Ochrony Państwa w dniu 26 maja br. zatwierdził decyzję uchylającą instrukcję Nr 0015/92 dyrektora Biura Analiz i Informacji UOP z dnia 26 października 1992 r. o pracy pism analiz i informacji Urzędu Ochrony Państwa.

Uchylenie aktu normatywnego w toku postępowania wywołuje ten skutek, że odpada przesłanka niezbędna do dalszego prowadzenia sprawy. Brak tej przesłanki procesowej powoduje zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 109, poz.470) konieczność umorzenia postępowania.

Z powyższych przyczyn Trybunał Konstytucyjny w oparciu o wymieniony art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia