Wyrok SN z dnia 24.01.1997 sygn. II UKN 61/96

Sygrantura: II UKN 61/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1997-01-24
Skład: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 24 stycznia 1997 r.

II UKN 61/96

Warunkiem zaliczenia do pracy górniczej w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 1995 r., Nr 30, poz. 154) pracy wykonywanej na stanowisku dozoru ruchu było zatwierdzenie okręgowego urzędu górniczego (art. 87 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. według tekstu jednolitego: Dz. U. z 1961 r., Nr 23, poz 113 ze zm.).

Przewodniczący SSN: Maria Tyszel, Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Maria Mańkowska.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 1997 r. sprawy z wniosku Jana B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w T.G. o górniczą emeryturę, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 24 lipca 1996 r. [...]

o d d a l i ł kasację

U z a s a d n i e n i e

Wnioskodawca Jan B. wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 24 lipca 1996 r. [...] oddalającego jego rewizję od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 30 stycznia 1996 r. [...] W kasacji postawiono zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 87 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (jednolity tekst: Dz. U. z 1961 r., Nr 23, poz. 113 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 1995 r., Nr 30, poz. 154) przez przyjęcie, że praca wnioskodawcy w okresie od dnia 1 lutego 1968 r. do dnia 16 grudnia 1993 r. nie była pracą górniczą w rozumieniu tych przepisów. Skarżący wniósł o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub o jego uchylenie i orzeczenie, że wnioskodawca nabył prawo do emerytury górniczej. Jego zdaniem wieloletnie doświadczenie, odpowiednie wykształcenie oraz faktyczne wykonywanie pracy średniego dozoru specjalności górniczej w kopalni siarki powinno powodować uznanie, że ta praca jest pracą górniczą, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r., mimo braku stosownego zatwierdzenia okręgowego urzędu górniczego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o oddalenie kasacji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja nie jest uzasadniona.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin za pracę górniczą uważa się między innymi zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu, także w kopalniach siarki. Jak wynika z ustaleń Sądu pierwszej instancji wnioskodawca był zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego "S." w T. od dnia 1 lutego 1968 r. do dnia 31 grudnia 1976 r. jako konstruktor górniczych urządzeń mechanicznych, od dnia 1 stycznia 1977 r. do dnia 31 października 1984 r. jako specjalista projektant urządzeń górniczych, od dnia 1 listopada 1984 r. do dnia 6 kwietnia 1989 r. jako główny specjalista - projektant górniczych instalacji przemysłowych, od dnia 7 kwietnia 1989 r. do dnia 30 czerwca 1992 r. jako kierownik Pracowni Konstrukcyjno-Budowlanej i od dnia 1 lipca 1992 r. jako kierownik Pracowni Inżynierii Górniczej. Sąd Apelacyjny przyjął, że to zatrudnienie odpowiadało stanowisku dozoru ruchu - inspektora specjalizacji górniczej, które było wymienione w zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu z dnia 20 maja 1991 r. i w zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. Trafnie podniesiono w tym wyroku, że warunkiem uznania wnioskodawcy za osobę dozoru było odpowiednie zatwierdzenie okręgowego urzędu górniczego, które wnioskodawca uzyskał dopiero dnia 25 listopada 1982 r. Wcześniejsze zatrudnienie nie może być uznane za pracę górniczą, gdyż art. 87 Prawa górniczego stanowi, że ruch zakładu górniczego może być prowadzony pod kierownictwem i dozorem osób, które uzyskały zatwierdzenie okręgowego urzędu górniczego. Z uwagi na mniejszy zakres pracy górniczej przed uzyskaniem wskazanego zatwierdzenia, nie było ono wymagane, ale zarazem skutkiem tego jest niezaliczenie tego okresu do pracy górniczej. Zaliczenie do pracy górniczej tylko okresu od dnia 25 listopada 1982 r. powoduje, że wnioskodawca nie spełnia warunków do uzyskania emerytury górniczej, przewidzianych w art. 9 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Z tych względów na podstawie art. 39312 KPC orzeczono jak w sentencji.

Inne orzeczenia