Postanowienie NSA z dnia 08.11.2012 sygn. II OZ 964/12

Sygrantura: II OZ 964/12
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-11-08
Skład: Małgorzata Masternak - Kubiak (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Masternak – Kubiak po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w K. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2254/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w K. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2254/12, Przewodnicząca Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) - zwanej dalej "P.p.s.a.", stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wezwała [...] Towarzystwo [...] z siedzibą w K. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł od skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie [...] Towarzystwo [...] z siedzibą w K. wniosło o obniżenie wysokości wpisu od skargi oraz wskazało, że dotychczasowe koszty wpisu zasądzane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wynosiły 200 zł. Podwyższenie wpisu do 500 zł jest dla Towarzystwa niezrozumiałe. Zgodnie z Konwencją z Aarhus dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska nie powinien być ograniczany barierą finansową. Podkreślono nadto, iż zobowiązania Towarzystwa przekraczają posiadane środki.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 214 § 1, art. 220 § 1 i art. 230 § 1 P.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem, o którym mowa w wymienionych przepisach jest między innymi skarga (art. 230 § 2 P.p.s.a.).

Natomiast przepis § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury 500 zł.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż wezwanie skarżącego Towarzystwa do uiszczenia wpisu w wysokości 500 zł od wniesionej przez niego skargi było prawidłowe, bowiem zaskarżona decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lipca 2012 r. została wydana w toku postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), w związku z czym sprawę należało uznać za sprawę z zakresu budownictwa i architektury.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia