Postanowienie WSA z dnia 10.04.2014 sygn. I SA/Sz 1250/13

Sygrantura: I SA/Sz 1250/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-04-10
Skład: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA – Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 10 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 16 września 2013 r., nr [...] w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

O. R. w piśmie z dnia 3 października 2013 r. wniosła

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 16 września 2013 r., [...] w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Skarżąca składając zażalenie na zarządzenie z dnia 12 listopada 2013 r.

o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, wskazała, że nie rozumie, dlaczego sąd rozdzielił wniosek na pięć odrębnych spraw, zarządzając tym samym pięciokrotny wpis, podczas gdy skarżąca złożyła jedno odwołanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 stycznia 2014 r. oddalił zażalenie, uznając,

że zarządzenie odpowiadało prawu, bowiem określało ono prawidłowo kwotę należnego wpisu od skargi, podstawę prawną żądania oraz zakreślało termin

do uiszczenia opłaty sądowej i wskazywało rygor niezastosowania się przez stronę do wezwania. Ponadto, zauważył, że słusznie wojewódzki sąd administracyjny zarejestrował skargi na poszczególne postanowienia oddzielnie jako pięć odrębnych spraw sądowoadministracyjnych i zarządził uiszczenie wpisu od każdej z nich, gdyż każda z tych skarg stanowiła pismo wszczynające postępowanie.

Przewodnicząca Wydziału I zarządzeniem z dnia 18 marca 2014 r. ponownie wezwała stronę skarżącą do uiszczenia należnego wpisu od skargi w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. W piśmie z dnia 27 marca 2014 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uiszczenia wpisu, skarżąca oświadczyła, że uiściła już opłatę w kwocie [...] zł, na dowód czego załączyła do pisma kserokopię dowodu wpłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia prawem przewidzianych opłat sądowych. Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni

od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga

o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3). Z przytoczonej regulacji prawnej wynika, że skarżąca, która nie uiściła wpisu od wniesionej skargi, na wezwanie przewodniczącego, jest zobligowana do jego wniesienia w wyznaczonym terminie.

W razie niewykonania wezwania, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis zarządzenia o wezwaniu

do uiszczenia wpisu sądowego odebrał dorosły domownik – synowa B. R. w dniu 24 marca 2014 r. Wobec tego, siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 31 marca 2014 r. Należy zauważyć, że z załączonej do pisma procesowego kserokopii dowodu wynika, iż wniesiona przez skarżącą opłata sądowa stanowiła wpis sądowy od innej skargi, tj. zarejestrowanej w sprawie I SA/Sz 112/14. Skoro w wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu od skargi na postanowienie z dnia 16 września 2013 r., nr [...] (I SA/SZ 1250/13), skargę należało odrzucić.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak

w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia