Postanowienie WSA z dnia 08.12.2009 sygn. II SAB/Łd 29/09

Sygrantura: II SAB/Łd 29/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-12-08
Skład: Joanna Sekunda-Lenczewska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 8 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.J. na bezczynność Szkoły Podstawowej nr [...] w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. B.C.

Uzasadnienie

P.J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Szkoły Podstawowej nr [...] w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2009 r. Sąd odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia zażalenia doręczono stronie w dniu 12 sierpnia 2009 r.

W dniu 20 sierpnia 2009 r. P.J. zaskarżył powyższe postanowienie zażaleniem.

Postanowieniem z dnia 6 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił zażalenie, z uwagi na uchybienie terminu do jego wniesienia.

Następnie w oparciu o zarządzenie Sędziego z dnia 6 listopada 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie w tym przedmiocie doręczono skarżącemu w dniu 16 listopada 2009 r. w trybie art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Odbiór przesyłki, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji pokwitowała własnoręcznym podpisem D.J., będąca dorosłym domownikiem. W zakreślonym terminie, który biegł od dnia 17 listopada 2009 r. do dnia 23 listopada 2009 r. brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią § 32 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 169, poz. 1646) po wniesieniu skargi do sądu przewodniczący wydziału niezwłocznie bada, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym i czy został uiszczony wpis, a w razie potrzeby wzywa do usunięcia braków formalnych oraz do uiszczenia wpisu chyba, że został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy połączyć z wezwaniem do usunięcia braków formalnych skargi.

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2).

Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 w/w ustawy). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonych obowiązków, wpisu tego nie uiścił.

W tym stanie rzeczy Sąd nie mógł nadać skardze dalszego biegu i zobligowany był orzec o jej odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

B.C.

Inne orzeczenia