Postanowienie WSA z dnia 17.09.2007 sygn. IV SA/Wa 1357/07

Sygrantura: IV SA/Wa 1357/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-09-17
Skład: Aneta Opyrchał (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: asesor WSA Aneta Opyrchał po rozpoznaniu w dniu 17 września 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. i K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: o d r z u c i ć s k a r g ę.

Uzasadnienie

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 19 lipca 2007r. wezwano indywidualnie skarżących - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi - do usunięcia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi przez tego ze współmałżonków, który nie podpisał skargi i nadesłanie 5 egzemplarzy odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł.

Wezwania, skierowane na adres podany w skardze, odebrano 30 lipca 2007r. (dowód: potwierdzenia odbioru - k. 19-20).

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia opłaty sądowej upłynął bezskutecznie 6 sierpnia 2007r.

Sąd zważył, co następuje:

Skarga - w myśl art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej: P.p.s.a (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.) powinna m. in. czynić zadość wymaganiom stawianym przez art. 46 i 47 P.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 i art. 47 § 1 P.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis i do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (w tym uczestnikom postępowania).

Z kolei według normy art. 230 § 1 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Do pism tych należy skarga (art. 230 § 2 P.p.s.a.). W sprawie skargi na decyzję z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pobiera się - stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193, ze zm. ) - wpis stały w wysokości 500 zł.

Wobec faktu, iż skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi i nie uiścili należnej opłaty sądowej w zakreślonym terminie - na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 P.p.s.a. - postanowiono jak w sentencji.

Inne orzeczenia