Postanowienie WSA z dnia 01.06.2006 sygn. III SA/Kr 1334/05

Sygrantura: III SA/Kr 1334/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-06-01
Skład: Tadeusz Wołek (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

III SA/Kr 1334/05 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2006 r. sprawy ze skargi W. L. na postanowienie Wojewody z dnia 25 października 2005 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie

Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł należnego od złożonej skargi.

Wezwanie to, doręczone skarżącemu w dniu [...] kwietnia 2006 r. zawierało pouczenie, że skarga będzie podlegać odrzuceniu, jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Brak skargi nie został uzupełniony w zakreślonym terminie.

Dlatego też, na podstawie przepisu art.220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz. U. Nr 153, poz. 1270), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia