Postanowienie WSA z dnia 27.10.2008 sygn. II SO/Wr 5/08

Sygrantura: II SO/Wr 5/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-10-27
Skład: Wiesław Jakubiec (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych; 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie

W piśmie złożonym w dniu 22 października 2008 r. wnioskodawczyni wystąpiła o ustanowienie adwokata z urzędu i zwolnienie jej z kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, iż jedynym jej źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne w wysokości 965,16 zł netto, a ma na utrzymaniu córkę studiującą w systemie stacjonarnym (w okresie nauki córka otrzymuje stypendium socjalne i naukowe). Dodała, iż jest zobowiązana do ponoszenia następujących wydatków: czynsz za mieszkanie- 87, 78 zł; opłata za wodę- 80, 51zł; za energię elektryczną (za 2 m-ce)- 76, 22 zł; za gaz- 42, 34 zł; za telefon- 30 zł; za RTV- 17 zł; koszt lekarstw- 100, 89 zł; opał (węgiel)- 650 zł.

Uwzględniając sytuację materialną skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Ustosunkowując się z kolei do wniosku o ustanowienie adwokata podkreślić należy, iż ustanowienie stronie w toku postępowania przed sądem administracyjnym I instancji pełnomocnika z urzędu powinno mieć charakter zupełnie wyjątkowy, bowiem sąd ten obowiązany jest czuwać nad tym by stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego udzielać potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań (art. 6 u u.p.s.a.). Skarga dla Sądu ma wyłącznie walor niewiążącej informacji o wadliwości aktu czy działania (zaniechania) organu, bowiem Sąd z urzędu zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę wszelkich naruszeń prawa jakie stwierdzi badając daną sprawę. Sąd także ocenia czy organy administracyjne zastosowały wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od żądań i zarzutów podniesionych w skardze (art. 134 u.p.s.a.). Wskazane uregulowania gwarantują, że niezależnie od błędnie lub nieudolnie formułowanych przez wnioskodawczynię zarzutów czy braku jej zaangażowania w postępowanie sądowoadministracyjne (skarżąca nie ma obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Sądu) akt (lub bezczynność organu) będący przedmiotem zaskarżenia zostanie wszechstronnie przez Sąd zbadane pod względem jego zgodności z prawem (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 r., sygn. akt OZ 1134/04).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 2 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia