Postanowienie WSA z dnia 17.11.2008 sygn. I SA/Go 721/08

Sygrantura: I SA/Go 721/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-11-17
Skład: Alina Rzepecka (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Sygnatura akt ISA/Go 721/08 POSTANOWIENIE Dnia 17 listopada 2008 roku. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WLKP. w składzie następującym: asesor WSA Alina Rzepecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2008 roku sprawy ze skargi M.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] roku nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007roku. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Sygnatura akt ISA/Go 721/08

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 9 października 2008 roku skarżący M.I. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 10Ozł - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone adresatowi 20 października 2008 roku (dzień tygodnia - poniedziałek - zwrotne potwierdzenie odbioru - k -20 akt sądowych). Termin do którego Strona Skarżąca winna była uzupełnić powyższy brak skargi w postaci uiszczenia wpisu minął dnia 27 października 2008 roku. W zakreślonym terminie (to jest do dnia 27 października 2008 roku) Skarżący nie uiścił wpisu.

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi - mimo prawidłowego wezwania do ich usunięcia.

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada 2008 roku wpisu od skargi w sprawie ISA/Go721/08 na decyzję nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 roku - w wysokości jak wyżej do dnia 13 listopada 2008 roku nie uiszczono. Stosownie do art.214 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, póz.1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) zasadą jest ponoszenie uiszczenia kosztów sądowych przez tego, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Wpis w sprawie został ustalony na podstawie §1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz.2193).

Zgodnie z treścią art.220 §3 P.p.s.a. skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ Skarżący nie uiścił wpisu we wskazanym terminie Sąd na podstawie art.220§3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 roku Nr 153 póz. 1270 ) postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia