Postanowienie WSA z dnia 24.02.2006 sygn. VI SA/Wa 1987/05

Sygrantura: VI SA/Wa 1987/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-02-24
Skład: Ewa Marcinkowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Asesor WSA Ewa Marcinkowska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

L.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. "D." z siedzibą w Z. wniósł w dniu 3 września 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem właściwego organu, skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w kwocie 8 000 zł za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji.

Pismem z dnia 21 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 320,00 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 października 2005 r. (dowód – zwrotne potwierdzenie odbioru oraz pismo Centrum Usług Pocztowych Poczty Polskiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w aktach sądowych

k 16-17).

Skarżący uiścił wpis sądowy w dniu 4 listopada 2005 r. (dowód – oryginał dowodu wpłaty nadesłany przez skarżącego w aktach sądowych k-22).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. NR 153, poz. 1270 z późn. zm.) – sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Art. 220 § 3 stanowi natomiast, iż skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący L. W. otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 27 października 2005 r., a więc wyznaczony przez Sąd siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 3 listopada

2005 r. Skarżący uiścił natomiast wpis sądowy w dniu 4 listopada 2005 r., czyli po upływie wyznaczonego przez Sąd terminu.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 1 i 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia