Wyrok z dnia 29.05.2017 sygn. VIII U 596/16

Sygrantura: VIII U 596/16
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2017-05-29
Skład: Agnieszka Gocek (przewodniczący)
Powiązane: Orzeczenie

Sygn. akt VIII U 596/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2017 roku w Ł.

sprawy z odwołania: G. J.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie 1623445/01/ (...): 525/16

o świadczenie przedemerytalne

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje G. J. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 31 grudnia 2015 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz G. J. kwotę 360,- (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia