Wyrok z dnia 14.12.2018 sygn. II Ca 679/18

Sygrantura: II Ca 679/18
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2018-12-14
Skład: Katarzyna Longa , Marzenna Ernest , Tomasz Szaj (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie, Postanowienie

Sygnatura akt II Ca 679/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 14 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Szaj (spr.)

Sędziowie: SO Marzenna Ernest

SO Katarzyna Longa

Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Bączalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 r. w S.

sprawy z powództwa R. R. (1)

przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 17 kwietnia 2018 r. sygn. akt I C 2593/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie II zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda R. R. (1) 714,17 zł (siedemset czternaście złotych siedemnaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 października 2015 roku i oddala powództwo w pozostałym zakresie;

b)  w punkcie III zasądza od powoda R. R. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. 885,- zł (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów procesu;

c)  w punkcie IV nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w S. tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

- od powoda R. R. (1) 3 089,07 zł (trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy);

- od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. 285,49 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda R. R. (2) na rzecz pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. 712,- zł (siedemset dwanaście złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Marzenna Ernest SSO Tomasz Szaj SSO Katarzyna Longa

Inne orzeczenia